Bozkurt, Süheylâ Balkar 1975-

Milletlerarası ticari tahkimde hakemlerin bağımsızlık yükümlülüğü / Dr. Süheylâ Balkar Bozkurt. - 1. baskı : Nisan 2016 - xxvii, 481 sayfa ; 24 cm.

MILLETLERARASI TAHKİM HUKUKUNDA TEORİK BiR KAVRAM VE EVRENSEL BiR İLKE OLARAK HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ -- HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ DAYANAĞl, p.7 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağını Tahkimin Hukuki Niteliğinde Arayan Görüş, p.9 -- Tahkimin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşler, p.9 -- Tahkimin Yargısal Nitelik Taşıdığını Savunan Görüş, p.15 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Hukuki Dayanağının Tahkimin Hukuki Niteliğinde Aranmasının Yerindeliği, p.38 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünun Hukuki Dayanağını Bağımsız Bir Kaynakta Arayan Görüş, p.43 -- HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN EVRENSEL BİR PRENSİP OLARAK BENİMSENMESİ VE DÜZENLENİŞ BİÇİMİ, p.51 -- Ulusal Hukuklarda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.52 -- Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.52 -- Common Law Hukuk Sistemlerinde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.63 -- Türk Hukukunda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.68 -- Uluslararası Tahkim Merkezlerinin Kurallarında Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.75 -- Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları (ICC Rules of Arbitration), p.75 -- Londra Milletlerarası Tahkim Mahkemesi Tahkim Kuralları (London Court ofInternational Arbitration -- LCIA Rules of Arbitration), p.77 -- Stockholm Ticaret Odası Tahkim Kuralları (Stockholm Chamber ofCommerce -- SCC Rules of Arbitration), p.78 -- İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi Kuralları (İTOTAM), p.79 -- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkim Kuralları, p.81 -- İSTAC Tahkim Kuralları, p.82 -- Diğer Tahkim Kurumlarının Kuralları, p.83 -- Etik Kurallarda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, p.84 -- Ticari Uyuşmazlıklardaki Hakemler İçin AAA/ ABA Etik Kuralları (The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes), p.84 -- Milletlerarası Tahkim Kurumlarınca ya da Diğer Kuruluşlarca Hazırlanmış Etik Kurallar, p.86 -- Milletlerarası Hakemler İçin IBA Etik Kuralları (International Bar Association -- IBA Rules of Ethics for International Arbitrators), p.87 -- Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA ilkeleri, p.89 BİRİNCİ BÖLÜM. 1. I. A. 2. B. II. 2. I. A. B C. II. A. B. C. D. E. F. G. III. A. B. C. D. HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KABUL EDİLDİĞİ HUKUKİ DÜZENLEMELERDEKİ KAVRAM KARIŞIKLIĞI, p.91 -- Terminoloji Sorunu, p.92 -- Hakemlerin Bağımsızlığı Kavramı, p.93 -- Benzer Hukuki Kavramlar, p.103 -- Hakemlerin Bağımsızlık ve Tarafsızlık Yükümlülüğünün Beraber Ele Alınması Gerekliliği, p.115 -- HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ, p.121 -- Değerlendirilme Biçimine Göre Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğü: Objektif Bağımsızlık ve Sübjektif Bağımsızlık, p.121 -- Etki ve Sonuçları Açısından Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğü: Aşırı Bağımsızlık, p.125 -- İnsan Üstü Bir Varlık: Hakem ve Gerçek Üstü Bir İdeal: Mutlak Bağımsızlık, p.135 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Süresi, p.136 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tahkimin Başlangıcında Aranması, p.136 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tahkim Yargılaması Süresince Aranması, p.142 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünün Sona Ermesi, p.143 -- HAKEMLERDEN BEKLENEN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ETKİSİ OLAN GÖRÜŞ VE UNSURLAR, p.146 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Hakimler ile Aynı Standardın Uygulanmasını Savunan Görüş, p.147 -- Görüşün Açıklanması ve Uygulanma Biçimi, p.147 -- Görüşün Değerlendirilmesi, p.150 -- Adaletin Görünüşü Teorisi (Appearance of]ustice Theory), p.152 -- Teorinin Açıklanması ve Uygulanma Biçimi, p.152 -- Teorinin Değerlendirilmesi, p.160 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standartların Belirlenmesinde Tarafların İradesinin Rolü, p.170 -- Genel Olarak Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve LexArbitri'nin Önemi, p.170 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standartların Belirlenmesinde Tarafların İradesine Tanınan Etki, p.177 -- Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Standardın Hakemler Açısından Ayniyeti ve Değişkenliği, p.187 -- Bağımsızlık Yükümlülüğünün Tüm Hakemler Açısından Aynı Olması, p.187 -- Bağımsızlık Yükümlülüğünün Değişken Olması, p.190 -- Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğüne İlişkin Yeknesak Bir Standart Oluşturma Çabası: Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri, p.198 -- Genel Olarak, p.199 -- Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Bildirime ilişkin Genel Standartlar, p.200 -- Genel Standartların Pratikte Uygulanması, p.205 -- Listeler, p.206 -- Değerlendirme, p.210 3. I. A. B. II. 4. I. II. III. IV A. B. C. 5. I. A. B. II. A. B. III. A. B. IV. A. B. V. A. B. C. D. E. MİLLETLERARASI TAHKİM UYGULAMASINDA HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK HUKUKİ ARAÇLAR -- HAKEM KARARININVERİLMESİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMDE HAKEMİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TEMİN EDEN HUKUKİ ARAÇLAR, p.217 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünü Temin Eden Önleyici Nitelikteki Hukuki Araçlar, p.218 -- Bildirim yükümlülüğü, p.218 -- Hakem Atanmasına itiraz, p.270 -- Meslek Etiği, p.274 -- Tek Taraflı (Ex Parte) İletişim Yasağı, p.278 -- Hakem Heyeti için Sekreter Görevlendirilmesi, p.280 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğünü Temin Eden Telafi Edici Nitelikteki Hukuki Araç: Hakemin Reddi, p.283 -- Genel Olarak, p.284 -- Hakemin Reddi Prosedürü, p.287 -- Hakemin Reddine Sebep Olabilecek Bağımsızlık Yükümlülüğünü ilgilendiren Bazı Durumlar, p.309 -- Hakemin Reddinin Tahkime Etkisi, p.323 -- Yeni Hakem Atanması, p.331 -- Yeni Hakem Atanmasının Sonuçları, p.333 -- Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Bağımsızlık Yükümlülüğüne Aykırılık Sebebiyle Hakemin Reddi, p.335 -- HAKEMİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE ÖNGÖRÜLEN HAKEM KARARINDAN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN HUKUKİ ARAÇLAR: YAPTIRIMLAR, p.346 -- Hakem Kararının İptali, p.346 -- Hakemin Bağımsızlığıyla İlgili İptal Sebepleri, p.347 -- Hakem Kararının İptali ile Hakemin Reddi Arasındaki Bağlantı, p.355 -- Hakem Kararının Oybirliği ile Verilmiş Olması, p.360 -- Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğüyle İlgili İptal, p.360 -- Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün İhlali İle Bağlantılı Olabilecek İptal Sebepleri, p.382 -- Hakem Kararının Tenfizinin Reddi, p.390 -- Hakemin Bağımsızlığıyla İlgili Tenfiz Engelleri, p.391 -- Tenfiz Engeli Olması Açısından Hakemin Bağımsızlık Yükümlülüğüne Aykınlığı ile İlgili İspat Meseleleri, p.398 -- Hakemin Bağımsızlığının Tartışıldığı Tenfiz Davalarında Mahkemelerin Dikkate Alması Gereken Önemli Unsurlar, p.408 -- Türk Tahkim Hukuku'nda Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğünün İhlali ile Bağlantılı Tenfiz Davaları, p.414 -- HAKEMİN SÖZLEŞMESEL SORUMLULUĞU, p.420 -- Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğunun Kaynağı Olarak Hakem Sözleşmesi, p.420 -- Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğunun İçeriği ve Hakemin Bağımsızlık yükümlülüğü, p.425 -- Hakemin Sorumluluğunun Çeşitli Milli Hukuklarda Düzenleniş Biçimi, p.429 -- Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk Meselesi, p.431 -- Türk Milletlerarası Tahkim Hukuku Açısından Hakemin Sözleşmesel Sorumluluğu, p.437 İKİNCİ BÖLÜM. 6. I. A. B. C. D. E. II. A. B. C. D. E F. G. 7. I. A. B. C. D. E. II. A. B. C. D 8. I. II. III. IV. V.

9786051523743


Uluslararası ticari tahkim

K2400 / .B69 2016

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .