Amortismanlar : genel esaslar, amortisman uygulaması, muhasebe kayıtları, amortisman nisbetleri / Ali Abdullah Doğan, M. Cengiz Ünlü, Cahide Dicle. - 208 p. ; 24 cm.

Includes bibliographical references

Part I.Genel esaslar -- I.Amortisman tanımı -- II.Amortisman konusu -- III.Amortisman ayrılmasını gerekli kılan nedenler -- IV.Amortismanların karşılık ve ihtiyatlardan farkı -- Part II.Mevcutlarda amortismanlar -- I.İşletmenin mevcutları arasında yer alan iktisadi kıymetlerden amortismana tabi olanlar -- II.Mevcutların amortismana tabi tutulabilmesi için aranılacak şartlar -- III.Amortisman süresi ve amortisman nispetleri -- IV.Amortisman süresi -- V.Amortisman ayırma usulleri ve muhasebeleştirilmesi -- VI.Çeşitli iktisadi kıymetlerde amortisman uygulaması ve uygulamada özellik arzeden durumlar -- VII.Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı -- VIII.Amortismana tabi malların sigorta tazminatı -- IX.Yenileme fotu -- Part III.Alacaklarda amortisman -- I.Genel esaslar -- II.Alacaklarda amortisman uygulaması için gerekli şartlar -- III.Alacaklarda amortisman uygulamasında özellik arzeden durumlar -- IV.Değersiz alacaklar -- V.Şüpheli alacaklar -- VI.Vazgeçilen alacaklar -- Part IV. İlk tesis ve taazzuv giderlerinin itfası -- I.İlk tesis ve taazzuv giderleri olarak kabul edilebilecek giderler -- II.İlk tesis ve taazzuv giderlerinin itfaya başlanacağı dönem -- III.İtfa süresi içerisinde kurumun devri veya tasfiyeye girmesi -- IV.İlk tesis ve taazzuv giderleri kısmen aktifleştirilebiliir mi ? -- Part V.Özel maliyet bedellerinin itfası -- I.Kira süresi bir yıllık ise özel maliyet bedeli kiracı tarafından direkt zarar yazılabilir mi? -- II.Kira süresi bir yıldan fazla ve belli ise özel maliyet bedeli kiracı tarafından amortismana nasıl tabi tutulacaktır? -- III.Kiracının faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait özel maliyet bedelinin itfası -- IV.Kira süresi dolmadan gayrimenkul boşaltılırsa itfa nasıl yapılır? -- V.Aktifleştirmeden sonra kira süresindeki değişiklik itfa süresini etkiler mi? Part VI.Peştemallıkların itfası -- Part VII.Sermayede amortisman -- I.İmtiyaz süresi sonunda işletmenin tamamının kamu kuruluşlarına intikal etmesi -- II.İmtiyaz süresinin sonunda tesislerden bir kısmının intikal etmesi.


Amortisman
Amortization

HG4028.A5 / A46 1984

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .