Berberoğlu Yenipınar, Filiz

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri / Filiz Berberoğlu Yenipınar. - Birinci Baskı : Mart 2019 (Ankara) - 368 pages ; 24 cm - Seçkin. Hukuk no ; 2154 .

Includes bibliographical references (page : [365]) and index.

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 7
Kısaltmalar 13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İLGİLİ YASAL İNCELEME 15
II. TANIM VE KAVRAMLAR 20
A. Usul ve Yargılama İle İlgili Genel Bilgiler 20
a. İlk Derece Adli Yargı Hukuk Mahkemeleri Yargılaması 20
b. Yargılama ve Delillerin Toplanması 21
c. Gerekçeli Karar Hakkı 23
d. Bilirkişi İncelemesi 24
e. Harçlar 26
B. Usul ve Yargılama – Dava Şartları 27
a. Görevli Mahkeme 27
aa. Ticaret Mahkemesi 29
bb. Tüketici Mahkemeleri 32
cc. Sulh Hukuk Mahkemeleri 34
b. Yetkili Mahkeme 35
c. Husumet 36
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargılama Esasları 37
a. Görevli Mahkeme 37
b. İnceleme ve Araştırma Esasları 39
aa. Genel İnceleme 39
bb. İfada İmkansızlık 45
cc. Borç İlişkisinden Kaynaklanan Bütün Borçlar İfa Edilince O Borç İlişkisi Sona Erer 45
c. Zamanaşımı 46
d. Gecikme Tazminatı – Cezai Şart 49
e. Tapulu Taşınmazların Satışı 51
f. Muvazaa 51
g. Yapı Ruhsatı 52
h. Ayıp Kavramı 54
ı. İcra İnkâr Tazminatı 60
i. İİK 277 ve İzleyen Maddelerinde Düzenlenen Tasarrufun İptali Davaları 60
j. Anahtar Teslimi 63
k. Denkleştirici Adalet İlkesi 65
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
I. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 69
Görevli Mahkeme 69
Yetkili Mahkeme 96
Zamanaşımı 99
Husumet 118
II. ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESASLARI İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 126
Sözleşmenin İfası (Eksik – Ayıplı– Nama İfa – İfa İmkansızlığı) 126
İyiniyetli Davranma Yükümlülüğü 140
Temlik İşlemi 144
Tasarrufun İptali 147
Mahrum Kalınan Kira Bedellerinin Tahsili 153
Sözleşmeden Doğan Müspet ve Menfi Zararlarının Tazmini 158
Denkleştirici Adalet İlkesi 160
Hakimin İnfazı Kabil Karar Verme Yükümlülüğü 161
KDV Ödeme Yükümlülüğü 162
Bilirkişi İnceleme Esasları 163
Muvazaalı İşlemin İptali – Cezai Şart 195
Teslimi Gereken Tarih 207
Geçerlik Koşulu 208
İnşaat Ruhsatı – Kaçak Yapı 209
İcra İnkâr Tazminatı 223
Adli Yardım 227
Bekletici Mesele 231
Batıl Sözleşme 232
Geriye Etkili Fesih 234
Götürü Bedelli İş 236
İspat Külfeti 240
Anahtar Teslimi 252
Ücreti Vekalet 277
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
ÖRNEK I. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi] 281
ÖRNEK II. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi 281
ÖRNEK III. [Düzenleme] [Şeklinde] [Vekaletname] 282
ÖRNEK IV. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [Sözleşmesi] 283
ÖRNEK V. Kat Karşılığı Bina İnşaatı ve Satış Vaadi Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde) 283
ÖRNEK VI. Kat Karşılığı Bina İnşaatı Yapımı Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde) 291
ÖRNEK VII. İnşaat İle İlgili Teknik ve Özel Şartlar 300
ÖRNEK VIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 306
ÖRNEK IX. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 311
ÖRNEK X. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 317
ÖRNEK XII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (III) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 323
ÖRNEK XIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (IV) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 325
ÖRNEK XIV. Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 334
ÖRNEK XV. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde) 341
ÖRNEK XVI. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi (II)
(Noterde Düzenleme Şeklinde) 345
ÖRNEK XVII. Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesi
(Noterde Düzenleme Şeklinde) 354
Kaynakça 365
Kavramlar Dizini 367

9789750253973


İnşaat sözleşmeleri--Türkiye
Sözleşmeler--Türkiye

KKX3403
Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.