Normal view MARC view ISBD view

Borçlar hukuku (genel hükümler) temel hukuk dizisi / Doç. Dr. Oğuz Sadık Aydos.

By: Aydos, Oğuz Sadık [author].
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Seçkin Hukuk ; No: 2131.Publisher: Ankara : Seçkin, 2019Edition: Birinci Baskı Şubat 2019 (Ankara).Description: 192 pages ; 21 cm.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750253492.Subject(s): Borçlar (Hukuk) -- TürkiyeOnline resources: https://www.seckin.com.tr/kitap/179415484
Contents:
İÇİNDEKİLER İçindekiler Ön Söz 7 GİRİŞ §1. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 25 I. İrade Özgürlüğü İlkesi 25 A) Genel Olarak 25 B) Sözleşme Düzenleme Serbestîsinin Sınırları 25 II. Nisbîlik İlkesi 25 A) Genel Olarak 25 B) Nisbîlik İlkesinin İstisnaları 26 1. Borcun Bir Üçüncü Kişi Tarafından İfası 26 2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 26 3. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 26 4. Tapu Siciline Şerh Verilen Şahsî Haklar 26 III. Dürüstlük İlkesi 27 IV. Kusurlu Sorumluluk İlkesi 27 V. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamama İlkesi 27 VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık (İvaz) İlkesi 27 VII. Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi 28 §2. BORÇ İLİŞKİSİ 28 I. Genel Olarak 28 II. Unsurları 28 A) Borçlu 28 B) Edim 28 1. Tanım 28 2. Edimin Nitelikleri 28 3. Edimin Çeşitleri 29 a) Yapma – Yapmama – Verme Edimleri 29 b) Şahsî – Maddî Edim 29 c) Sürekli – Ani – Dönemli Edim 29 d) Bölünebilir – Bölünemez Edim 29 C) Alacaklı 30 §3. BORÇ VE SORUMLULUK 30 I. Genel Olarak 30 II. Eksik Borçlar 30 A) Tanım 30 B) Eksik Borçların Çeşitleri 31 1. Doğuştan Eksik Borçlar 31 a) Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar 31 b) Evlenme Tellâllığından Doğan Ücret Borçları 31 c) Ahlâkî Ödevlerden Doğan Borçlar 31 d) Malikin, İyiniyetli Zilyet Karşısındaki Borcu 31 e) Sözleşmeden Doğan Eksik Borçlar 31 2. Geçici Eksik Borçlar 32 a) Ana Babasıyla Birlikte Yaşayan Ergin Çocuğun Ana veya Babasından Olan Alacağı 32 3. Sonradan Eksik Borçlar 32 a) Zamanaşımına Uğramış Borçlar 32 b) Konkordato Dışında Kalan Borç 32 III. Külfet 32 §4. DEF’İ VE İTİRAZ 33 I. Def’î 33 II. İtiraz 33 A) Hakkın Doğmasına İtiraz 33 B) Hakkın Sona Ermesine İtiraz 33 III. Def’i İle İtiraz Arasındaki Farklar 34 §5. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 34 I. Tanım 34 II. İçeriklerine Göre Çeşitleri 34 A) Kurucu Yenilik Doğuran Haklar 34 B) Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar 34 C) Bozucu Yenilik Doğuran Haklar 35 Birinci Bölüm BORCUN KAYNAKLARI §6. HUKUKÎ İŞLEMLER 37 I. Tanım 37 A) Hukuka Aykırı Fiiller 37 B) Hukuka Uygun Fiiller 37 1. İrade Açıklamaları 38 a) Hukukî İşlem 38 b) Hukukî İşlem Benzeri Fiil 38 c) Maddî Fiil 38 2. Tasavvur Açıklamaları 38 3. Duygu Açıklamaları 39 II. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri 39 A) Tek Taraflı Hukukî İşlemler 39 1. Ulaşması Gerekli İrade Beyanları 39 2. Ulaşması Gerekli Olmayan İrade Beyanları 39 B) Çok Taraflı Hukukî İşlemler 39 1. Sözleşmeler 40 a) Genel Olarak 40 b) Öneri (İcap) 40 aa) Tanım 40 bb) Önerinin Unsurları 40 cc) Öneri Daveti 41 dd) Önerinin Geri Alınması (Dönme) (TBK m. 10/I) 41 ee) Önerinin Bağlama Süresi 42 aaa) Süreli Öneri 42 bbb) Süresiz Öneri 42 c) Kabul 43 aa) Genel Olarak 43 bb) Unsurları 43 d) Sözleşmenin Kurulması ve Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması 44 2. Kararlar 44 §7. İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME 44 §8. İMZA 45 §9. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL 46 I. Tanım 46 II. Şeklin Çeşitleri 46 A) Kaynaklarına Göre Şekil 46 1. Kanunî Şekil 46 2. İradî Şekil 46 B) Amacına Göre Şekil 46 1. Geçerlilik Şartı Olarak Şekil (Karine) 47 2. İspat Şartı Olarak Şekil 47 C) Yapılış Tarzına Göre Şekil 47 1. Sözlü Şekil 48 2. Yazılı Şekil 48 III. Şekle Uyulmamanın Sonuçları 49 §10. BORÇ TANIMASI (SOYUT BORÇ VAADİ (İKRARI)) 50 §11. GENEL İŞLEM KOŞULLARI 50 I. Tanım 50 II. Yazılmamış Sayılma 51 III. Yorumlanması 51 IV. Değiştirme Yasağı 52 §12. BORÇLAR HUKUKUNDA YAPTIRIMLAR 52 I. Yokluk 52 II. Hükümsüzlük (Geçersizlik) 53 A) Kesin Hükümsüzlük (Butlan, Mutlak Butlan) 53 B) Tek Taraflı Bağlamazlık 53 C) İptal Kabiliyeti (Nisbî Butlan) 54 §13. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI 54 I. Genel Olarak 54 II. Sözleşmenin Yorumlanması 54 III. Sözleşmenin Tamamlanması 55 IV. Sözleşmenin Uyarlanması (Aşırı İfa Güçlüğü) 55 §14. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HÂLLERİ 56 I. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Getirilen Uygunsuzluk 56 A) Tek Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâlleri 56 1. Latife Beyanı 56 2. Zihnî Kayıt 57 B) Çok Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâli; Muvazaa 57 1. Tanım 57 2. Çeşitleri 57 a) Mutlak Muvazaa 57 b) Nisbî Muvazaa 58 3. Muvazaa Anlaşması 58 4. Hukukî Sonuçları 58 a) Genel Olarak 58 b) İstisnaları 58 aa) Yazılı Bir Borç İkrarına Dayanılarak Alacağın İyiniyetle İktisabı 58 bb) İyiniyetle Aynî Hak İktisabı 59 cc) Muvazaalı Alacaklıya İyiniyetle Yapılan İfa 59 dd) Dürüstlük Kuralı 59 5. Gizli İşlemin Hukukî Etkisi 59 6. İspatı 59 a) Taraflar Bakımından 59 b) Üçüncü Kişiler Bakımından 60 7. Muvazaaya Benzer İşlemler 60 a) İnançlı İşlem 60 b) Kanuna Karşı Hile 60 II. İrade İle Beyan Arasında İstenmeden Meydana Gelen Uygunsuzluk (İrade Bozukluğu (Sakatlığı /Fesadı) Hâlleri) 60 A) Yanılma (Hata) 60 1. Genel Olarak 60 2. Esaslı Yanılma Hâlleri 61 a) Sözleşmenin Mahiyetinde Yanılma 61 b) Sözleşmenin Konusunda Yanılma 61 c) Şahısta Yanılma 61 d) Şahsın Özelliklerinde Yanılma 61 e) Miktarda Yanılma 62 3. Esaslı Saik Yanılması 62 4. Sözleşmeye Etkisi 63 B) Aldatma (Hile) 63 1. Tanım 63 2. Aldatmanın Unsurları 63 3. Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi 64 4. Aldatmanın Karşı Taraf veya Bir Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olması 64 5. Aldatma Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini 64 C) Korkutma (Tehdit/İkrah) 65 1. Tanım 65 2. Korkutmanın Unsurları 65 D) İrade Bozukluğunun Sonuçları 65 1. Genel Olarak 65 2. Sözleşmenin Feshedilmesi 66 3. Sözleşmenin Bağlayıcı Hâle Gelmesi 66 §15. AŞIRI YARARLANMA (GABİN) 66 I. Tanım 66 II. Unsurları 66 A) Objektif Unsur 66 B) Sübjektif Unsur 66 III. Aşırı Yararlanmanın Sözleşmenin Geçerliliği Üzerindeki Etkisi 67 §. 16. TEMSİL 67 I. Tanım 67 II. Hüküm ve Sonuçları 68 A) Ehliyet 68 B) Şekil 68 C) Kapsamı 68 D) Özel Temsil Yetkisi Verilmesi Gereken Hâller 69 E) Birden Fazla Temsilci Tayini 69 III. Temsilin Çeşitleri 70 A) Doğrudan Doğruya – Dolaylı Temsil 70 B) Aktif – Pasif Temsil 70 C) İradî – Kanunî Temsil 71 IV. Temsilin Sona Ermesi 71 A) Temsili Sona Erdiren Sebepler 71 B) Temsilin Sona Ermesinin Hüküm İfade Ettiği An 72 V. Temsil ve Vekâlet Arasındaki Farklar 72 VI. Yetkisiz Temsil 73 A) Tanım 73 B) Hüküm ve Sonuçları 73 1. Genel Olarak 73 2. Temsil Olunanın Onaması 73 3. Temsil Olunanın Onamaması 73 İkinci Bölüm HAKSIZ FİİL §17. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR 75 I. Genel Olarak 75 II. Haksız Fiilin Unsurları 76 A) Hukuka Aykırı Fiil 76 1. Tanım 76 2. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenler 76 a) Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanma 76 b) Zarar Görenin Rızası 77 c) Üstün Nitelikte Özel Yarar 77 d) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar 78 e) Haklı Savunma 78 aa) Şartları 78 bb) Hüküm ve Sonuçları 79 f) Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması 79 aa) Şartları 79 bb) Hüküm ve Sonuçları 80 g) Zorunluluk Hâli 80 aa) Zorunluluk Hâlinin Şartları 80 bb) Zorunluluk Hâlinin Hüküm ve Sonuçları 81 h) Özel Hukuktan Doğan Bir Hakkın Yerine Getirilmesi 81 ı) Bilimsel Eleştiriler 81 B) Zarar 82 1. Tanım 82 2. Zararın Çeşitleri 82 a) Maddî – Manevî Zarar 82 b) Fiilî Zarar – Yoksun Kalınan Kâr 83 c) Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zarar 84 d) Menfî – Müspet Zarar 84 e) Cismanî Zarar 85 f) Ölüm Hâlinde İstenecek Tazminatın Kapsamı 87 aa) Cenaze Giderleri 87 bb) Destekten Yoksun Kalma 87 3. Maddî Tazminatın Hesaplanmasında Rol Oynayan Unsurlar 89 a) Failin Kusurunun Ağırlığı 89 b) Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) 89 c) Tazminat Yükümlüsünün Yoksulluğa Düşecek Olması 91 d) Zarar Görenin Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırması (Hâl veya Mevkiin İcabı) 91 C) İlliyet Bağı 92 1. Genel Olarak 92 2. Zararın Birden Çok Nedenle İlgili Olması Halleri 92 a) Ortak İlliyet 92 b) Yarışan İlliyet 93 c) Seçimlik İlliyet 93 3. Birden Çok Nedenden Yalnız Birinin Zarar Doğurması 93 a) Farazi İlliyet 93 b) İlliyet Bağının Kesilmesi 94 aa) Tanım 94 bb) İlliyet Bağını Kesen Nedenler 94 aaa) Mücbir Sebep 94 bbb) Zarar Görenin Kusuru 94 ccc) Üçüncü Kişinin Kusuru 94 D) Kusur 95 1. Tanım 95 2. Çeşitleri 95 a) Kast 95 b) İhmal 95 aa) Tanım 95 bb) Çeşitleri 95 aaa) Şuurlu İhmal 95 bbb) Ağır İhmal 96 ccc) Hafif İhmal 96 III. Tazminat Davasının Zamanaşımı 96 A) Genel Olarak 96 B) Çeşitleri 97 1. Normal Süre 97 2. İstisnaî Süre 97 3. Daimi Def’i 98 IV. Geçici Ödemeler 98 V. Ceza Hukuku ve Ceza Hâkiminin Hukuk Hâkimini Bağlaması 99 §18. KUSURSUZ SORUMLULUK 100 I. Genel Olarak 100 II. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK m. 66) 100 A) Tanım 100 B) Sorumluluğun Şartları 101 C) Kurtuluş Beyyinesi (Kanıtı) 101 D) Rücu Hakkı 101 III. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk (TBK m. 116) 101 A) Tanım 101 B) Şartları 101 C) Hüküm ve Sonuçları 102 IV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (BK m. 66) ile Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluğun (BK m. 116) Karşılaştırılması 102 V. Hayvan Bulunduranın (Tutucusunun) Sorumluluğu 103 A) Tanım 103 B) Sorumluluğun Şartları 103 C) Kurtuluş Kanıtı 104 D) Rücu Hakkı 104 E) Alıkoyma Hakkı 104 VI. Aile Başkanının Sorumluluğu 105 A) Tanım 105 B) Kurtuluş Beyyinesi 105 VII. Yapı (Bina ve Diğer İnşa) Eseri Malikinin Sorumluluğu 105 A) Tanım 105 B) Şartları 106 VIII. İşletme Tehlikesi 106 IX. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 106 A) Tanım 106 B) Şartları 107 1. Genel Şartlar 107 2. Özel Şartlar 107 X. 2918 S. KTK’ye Göre Motorlu Araç İşleten ile Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu 107 A) Tanım 107 B) Sorumluluğun Şartları 107 1. Genel Şartlar 107 2. Özel Şartlar 108 C) Sorumluluğun Azaltılması 108 D) Sorumluluk Süjeleri 108 E) Araç İşleten Kavramı 108 1. Gerçek İşleten 108 2. Farazî İşleten 108 F) Zamanaşımı 109 Üçüncü Bölüm SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME §19. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 111 I. Tanım 111 II. Unsurları 111 A) Zenginleşme 111 1. Genel Olarak 111 2. Sebepsiz Zenginleşmeyi Doğuran Olaylar 111 B) Fakirleşme 112 C) İlliyet Bağı 112 D) Geçerli (Haklı) Bir Sebebin Bulunmaması 112 1. Genel Olarak 112 2. Sebebin Geçerli Olmaması 112 3. Sebebin Gerçekleşmemiş Olması 113 4. Sebebin Sona Ermiş Olması 113 III. Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar 113 IV. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcu 114 A) Genel Olarak 114 B) İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcu 114 1. Genel Olarak 114 2. İadesi Gereken Yararlar 114 3. İyiniyetli Zenginleşenin Yaptığı Masraflar 114 a) Zorunlu Masraflar 115 b) Faydalı Masraflar 115 c) Lüks Masraflar 115 4. Zenginleşenin Kazanımı Nedeniyle Uğradığı Zararlar 115 B) İyiniyetli Olmayan Zenginleşenin İade Borcu 115 V. Zamanaşımı 116 Dördüncü Bölüm BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ §20. BORÇLARIN İFASI 117 §21. İFANIN UNSURLARI 117 I. İfanın Tarafları 117 A) İfada Bulunacak Kişi 117 B) İfada Bulunulan Kişi 118 II. İfanın Konusu 119 A) Tanım 119 B) İfa İkameleri 119 1. Seçimlik Yetki 119 2. İfa Yerine Geçen Edim 119 3. İfa Amacıyla Yapılan Edim 119 III. İfa Zamanı 120 IV. İfa Yeri 122 A) Tanım 122 B) İfa Yerinin Tespiti 123 §22. ÇEŞİTLİ BORÇLARIN İFASI 123 I. Parça ve Cins Borçlarının İfası 123 II. Seçimlik Borçların İfası 125 III. Para Borçlarının İfası 125 IV. Faiz Borçları 126 V. İfanın Mahsubu 127 A) Kısmî Ödeme Hâlinde 127 B) Birden Çok Borç Hâlinde 128 VI. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi 128 VII. Bölünemeyen Borçların İfası 129 VIII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa 129 §23. ALACAKLI TEMERRÜDÜ 130 I. Tanım 130 II. Alacaklı Temerrüdünün Şartları 131 III. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları 131 A) Teslim Borçlarında 132 B) Diğer Borçlarda 133 §24. DİĞER İFA ENGELLERİ 133 §25. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE BORCA AYKIRILIĞIN ÇEŞİTLERİ 134 I. Kusurlu İmkânsızlık 134 A) Sözleşme Öncesi Kusurlu Davranış 134 B) Sözleşme Sonrası Kusurlu İmkânsızlık 134 II. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi 135 A) Genel Olarak 135 B) Zararın Tazmini 135 C) Sorumsuzluk Anlaşması 137 III. Borçlu Temerrüdü 138 A) Tanım 138 B) Borçlu Temerrüdünün Şartları 138 1. Borcun Muaccel Olması 138 2. Alacaklının İhtarı 138 3. İfanın Mümkün Olması 139 4. “Kusur” Şartının Aranmaması (BK m. 117) 139 C) Borçlu Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 140 1. Genel Olarak 140 a) Gecikme Tazminatı 140 b) Temerrüt Faizi 140 c) Beklenmedik Hâlden (Kaza) Sorumluluk 141 d) Aşkın (Munzam) Zarar 142 2. Karşılıklı Sözleşmelerde Temerrüt 143 a) Genel Olarak 143 b) Uygun Süre (Ek Süre) Verilmesine Gerek Olmayan Hâller (BK m. 124) 143 aa) Borçlunun Davranışından Süre Vermenin Faydasız Olacağının Anlaşılması 143 bb) Borçlunun Temerrüdü Sonucu Olarak Borcun Aynen İfası Alacaklı İçin Yararsız Duruma Gelirse 143 cc) Sözleşmenin Hükümlerine Göre, Borcun Kesin Olarak Saptanan Bir Zamanda veya Belirli Bir Süre İçinde İfası Gerekiyorsa; Diğer Bir Deyişle Borcun İfası İçin Kesin Vade Belirlenmesi 143 c) Borcun İfa Edilmemesi Hâlinde Alacaklının Seçimlik Hakları (BK m. 125) 144 aa) Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Talebi (Karine) 144 bb) İfadan Vazgeçerek, Müsbet Zararın Talebi 144 cc) Sözleşmeden Dönülmesi ve Menfi Zararın Ödenmesi Talebi 144 D) Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi 145 §26. HAKSIZ FİİL İLE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN BİRLİKTE VARLIĞI 146 §27. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 147 I. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 147 A) Tanım 147 B) Çeşitleri 147 1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (Karine) 147 2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 148 II. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme 148 A) Genel Olarak 148 B) Kefalet Sözleşmesinden Farkları 149 C) Özellikleri 149 §28. BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ 151 I. Genel Olarak 151 II. Borcu Sona Erdiren Nedenler 151 A) İbra 151 1. Tanım 151 2. İbranın Sınırlandırıldığı Hâller 151 B) Yenileme (Tecdit) 152 C) Birleşme 153 D) İfa İmkânsızlığı (Kusursuz İmkânsızlık) 153 E) Takas 154 1. Tanım 154 2. Takasın Şartları 155 §29. ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN) 156 I. Tanım 156 II. Zamanaşımı Süreleri 156 A) Normal Zamanaşımı Süresi 156 B) Beş Yıllık Zamanaşımına Tâbi Alacaklar 156 C) Zamanaşımının Durması (Tatili) 157 1. Genel Olarak 157 2. Zamanaşımını Durduran Nedenler (BK m. 153) 157 D) Zamanaşımının Kesilmesi 158 1. Genel Olarak 158 2. Zamanaşımını Kesen Nedenler (BK m. 154) 158 a) Borçlunun Fiilleri 158 b) Alacaklının Fiilleri 159 c) Usul İşlemleri 159 §30. MÜTESELSİL BORÇLAR 160 I. Borçlular Arasında Teselsül 160 A) Tanım 160 B) Benzer Diğer Hukukî İlişkilerden Farkları 160 C) Hukukî Niteliği 161 D) Doğuşu 162 1. Hukukî İşlemden Doğan 162 2. Kanundan Doğan 162 E) Özellikleri 164 II. Alacaklılar Arasında Teselsül 167 A) Tanım 167 B) Özellikleri 167 §31. KOŞULLAR 168 I. Tanım 168 II. Koşulun Çeşitleri 169 A) Olayın Konusuna Göre 169 1. Olumlu – Olumsuz Koşullar 169 2. İradî – Tesadüfî – Karmaşık Koşullar 170 B) Olayın Sonuçlarına Göre 170 1. Geciktirici (Erteleyici/Talikî) Koşul (Karine) 170 2. Bozucu Koşul (infisahî) 171 III. Koşula Bağlanamayan İşlemler 171 §32. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) – CAYMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ) – CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART) 171 I. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) 171 II. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi/Zamanı Rücu) 172 III. Ceza Koşulu (Cezaî Şart) 172 A) Tanım 172 B) Çeşitleri 173 1. Seçimlik Ceza Koşulu (Karine) (İfa veya Ceza Koşulu) 173 2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (İfa ve Ceza Koşulu) 173 3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Ceza Koşulu) 173 §33. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ) 174 I. Tanım 174 II. Şekil 174 III. Devredilebilecek Alacaklar 174 IV. Özellikleri 176 §34. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (NAKLİ) 179 I. Tanım 179 II. İç Üstlenme Sözleşmesi 179 III. Dış Üstlenme Sözleşmesi (Borcun Nakli Sözleşmesi) 180 IV. Özellikleri 181 V. Borca Katılma 184 VI. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması 185 VII. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi 187 §35. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 187 §36. SÖZLEŞMEYE KATILMA 188 Yararlanılan Kaynaklar 189 Kavramlar Dizini 191
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX810 .A9367 2019 (Browse shelf) 1 Available 0061119
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX810 .A9367 2019 c.2 (Browse shelf) 2 Available 0061210

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz 7
GİRİŞ
§1. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 25
I. İrade Özgürlüğü İlkesi 25
A) Genel Olarak 25
B) Sözleşme Düzenleme Serbestîsinin Sınırları 25
II. Nisbîlik İlkesi 25
A) Genel Olarak 25
B) Nisbîlik İlkesinin İstisnaları 26
1. Borcun Bir Üçüncü Kişi Tarafından İfası 26
2. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 26
3. Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme 26
4. Tapu Siciline Şerh Verilen Şahsî Haklar 26
III. Dürüstlük İlkesi 27
IV. Kusurlu Sorumluluk İlkesi 27
V. Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamama İlkesi 27
VI. Sözleşmelerde Karşılıklılık (İvaz) İlkesi 27
VII. Borçlunun Yerleşim Yerinde İfa İlkesi 28
§2. BORÇ İLİŞKİSİ 28
I. Genel Olarak 28
II. Unsurları 28
A) Borçlu 28
B) Edim 28
1. Tanım 28
2. Edimin Nitelikleri 28
3. Edimin Çeşitleri 29
a) Yapma – Yapmama – Verme Edimleri 29
b) Şahsî – Maddî Edim 29
c) Sürekli – Ani – Dönemli Edim 29
d) Bölünebilir – Bölünemez Edim 29
C) Alacaklı 30
§3. BORÇ VE SORUMLULUK 30
I. Genel Olarak 30
II. Eksik Borçlar 30
A) Tanım 30
B) Eksik Borçların Çeşitleri 31
1. Doğuştan Eksik Borçlar 31
a) Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar 31
b) Evlenme Tellâllığından Doğan Ücret Borçları 31
c) Ahlâkî Ödevlerden Doğan Borçlar 31
d) Malikin, İyiniyetli Zilyet Karşısındaki Borcu 31
e) Sözleşmeden Doğan Eksik Borçlar 31
2. Geçici Eksik Borçlar 32
a) Ana Babasıyla Birlikte Yaşayan Ergin Çocuğun Ana veya Babasından Olan Alacağı 32
3. Sonradan Eksik Borçlar 32
a) Zamanaşımına Uğramış Borçlar 32
b) Konkordato Dışında Kalan Borç 32
III. Külfet 32
§4. DEF’İ VE İTİRAZ 33
I. Def’î 33
II. İtiraz 33
A) Hakkın Doğmasına İtiraz 33
B) Hakkın Sona Ermesine İtiraz 33
III. Def’i İle İtiraz Arasındaki Farklar 34
§5. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 34
I. Tanım 34
II. İçeriklerine Göre Çeşitleri 34
A) Kurucu Yenilik Doğuran Haklar 34
B) Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar 34
C) Bozucu Yenilik Doğuran Haklar 35
Birinci Bölüm
BORCUN KAYNAKLARI
§6. HUKUKÎ İŞLEMLER 37
I. Tanım 37
A) Hukuka Aykırı Fiiller 37
B) Hukuka Uygun Fiiller 37
1. İrade Açıklamaları 38
a) Hukukî İşlem 38
b) Hukukî İşlem Benzeri Fiil 38
c) Maddî Fiil 38
2. Tasavvur Açıklamaları 38
3. Duygu Açıklamaları 39
II. Hukukî İşlemlerin Çeşitleri 39
A) Tek Taraflı Hukukî İşlemler 39
1. Ulaşması Gerekli İrade Beyanları 39
2. Ulaşması Gerekli Olmayan İrade Beyanları 39
B) Çok Taraflı Hukukî İşlemler 39
1. Sözleşmeler 40
a) Genel Olarak 40
b) Öneri (İcap) 40
aa) Tanım 40
bb) Önerinin Unsurları 40
cc) Öneri Daveti 41
dd) Önerinin Geri Alınması (Dönme) (TBK m. 10/I) 41
ee) Önerinin Bağlama Süresi 42
aaa) Süreli Öneri 42
bbb) Süresiz Öneri 42
c) Kabul 43
aa) Genel Olarak 43
bb) Unsurları 43
d) Sözleşmenin Kurulması ve Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması 44
2. Kararlar 44
§7. İLÂN YOLUYLA ÖDÜL SÖZÜ VERME 44
§8. İMZA 45
§9. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL 46
I. Tanım 46
II. Şeklin Çeşitleri 46
A) Kaynaklarına Göre Şekil 46
1. Kanunî Şekil 46
2. İradî Şekil 46
B) Amacına Göre Şekil 46
1. Geçerlilik Şartı Olarak Şekil (Karine) 47
2. İspat Şartı Olarak Şekil 47
C) Yapılış Tarzına Göre Şekil 47
1. Sözlü Şekil 48
2. Yazılı Şekil 48
III. Şekle Uyulmamanın Sonuçları 49
§10. BORÇ TANIMASI (SOYUT BORÇ VAADİ (İKRARI)) 50
§11. GENEL İŞLEM KOŞULLARI 50
I. Tanım 50
II. Yazılmamış Sayılma 51
III. Yorumlanması 51
IV. Değiştirme Yasağı 52
§12. BORÇLAR HUKUKUNDA YAPTIRIMLAR 52
I. Yokluk 52
II. Hükümsüzlük (Geçersizlik) 53
A) Kesin Hükümsüzlük (Butlan, Mutlak Butlan) 53
B) Tek Taraflı Bağlamazlık 53
C) İptal Kabiliyeti (Nisbî Butlan) 54
§13. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI 54
I. Genel Olarak 54
II. Sözleşmenin Yorumlanması 54
III. Sözleşmenin Tamamlanması 55
IV. Sözleşmenin Uyarlanması (Aşırı İfa Güçlüğü) 55
§14. İRADE İLE BEYAN ARASINDAKİ UYGUNSUZLUK HÂLLERİ 56
I. İrade ile Beyan Arasında İstenerek Meydana Getirilen Uygunsuzluk 56
A) Tek Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâlleri 56
1. Latife Beyanı 56
2. Zihnî Kayıt 57
B) Çok Taraflı Olarak Meydana Getirilen Uygunsuzluk Hâli; Muvazaa 57
1. Tanım 57
2. Çeşitleri 57
a) Mutlak Muvazaa 57
b) Nisbî Muvazaa 58
3. Muvazaa Anlaşması 58
4. Hukukî Sonuçları 58
a) Genel Olarak 58
b) İstisnaları 58
aa) Yazılı Bir Borç İkrarına Dayanılarak Alacağın İyiniyetle İktisabı 58
bb) İyiniyetle Aynî Hak İktisabı 59
cc) Muvazaalı Alacaklıya İyiniyetle Yapılan İfa 59
dd) Dürüstlük Kuralı 59
5. Gizli İşlemin Hukukî Etkisi 59
6. İspatı 59
a) Taraflar Bakımından 59
b) Üçüncü Kişiler Bakımından 60
7. Muvazaaya Benzer İşlemler 60
a) İnançlı İşlem 60
b) Kanuna Karşı Hile 60
II. İrade İle Beyan Arasında İstenmeden Meydana Gelen Uygunsuzluk (İrade Bozukluğu (Sakatlığı /Fesadı) Hâlleri) 60
A) Yanılma (Hata) 60
1. Genel Olarak 60
2. Esaslı Yanılma Hâlleri 61
a) Sözleşmenin Mahiyetinde Yanılma 61
b) Sözleşmenin Konusunda Yanılma 61
c) Şahısta Yanılma 61
d) Şahsın Özelliklerinde Yanılma 61
e) Miktarda Yanılma 62
3. Esaslı Saik Yanılması 62
4. Sözleşmeye Etkisi 63
B) Aldatma (Hile) 63
1. Tanım 63
2. Aldatmanın Unsurları 63
3. Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi 64
4. Aldatmanın Karşı Taraf veya Bir Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmış Olması 64
5. Aldatma Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini 64
C) Korkutma (Tehdit/İkrah) 65
1. Tanım 65
2. Korkutmanın Unsurları 65
D) İrade Bozukluğunun Sonuçları 65
1. Genel Olarak 65
2. Sözleşmenin Feshedilmesi 66
3. Sözleşmenin Bağlayıcı Hâle Gelmesi 66
§15. AŞIRI YARARLANMA (GABİN) 66
I. Tanım 66
II. Unsurları 66
A) Objektif Unsur 66
B) Sübjektif Unsur 66
III. Aşırı Yararlanmanın Sözleşmenin Geçerliliği Üzerindeki Etkisi 67
§. 16. TEMSİL 67
I. Tanım 67
II. Hüküm ve Sonuçları 68
A) Ehliyet 68
B) Şekil 68
C) Kapsamı 68
D) Özel Temsil Yetkisi Verilmesi Gereken Hâller 69
E) Birden Fazla Temsilci Tayini 69
III. Temsilin Çeşitleri 70
A) Doğrudan Doğruya – Dolaylı Temsil 70
B) Aktif – Pasif Temsil 70
C) İradî – Kanunî Temsil 71
IV. Temsilin Sona Ermesi 71
A) Temsili Sona Erdiren Sebepler 71
B) Temsilin Sona Ermesinin Hüküm İfade Ettiği An 72
V. Temsil ve Vekâlet Arasındaki Farklar 72
VI. Yetkisiz Temsil 73
A) Tanım 73
B) Hüküm ve Sonuçları 73
1. Genel Olarak 73
2. Temsil Olunanın Onaması 73
3. Temsil Olunanın Onamaması 73
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİL
§17. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇLAR 75
I. Genel Olarak 75
II. Haksız Fiilin Unsurları 76
A) Hukuka Aykırı Fiil 76
1. Tanım 76
2. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Nedenler 76
a) Kanunun Verdiği Yetkiye Dayanma 76
b) Zarar Görenin Rızası 77
c) Üstün Nitelikte Özel Yarar 77
d) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar 78
e) Haklı Savunma 78
aa) Şartları 78
bb) Hüküm ve Sonuçları 79
f) Kişinin Hakkını Kendi Gücüyle Koruması 79
aa) Şartları 79
bb) Hüküm ve Sonuçları 80
g) Zorunluluk Hâli 80
aa) Zorunluluk Hâlinin Şartları 80
bb) Zorunluluk Hâlinin Hüküm ve Sonuçları 81
h) Özel Hukuktan Doğan Bir Hakkın Yerine Getirilmesi 81
ı) Bilimsel Eleştiriler 81
B) Zarar 82
1. Tanım 82
2. Zararın Çeşitleri 82
a) Maddî – Manevî Zarar 82
b) Fiilî Zarar – Yoksun Kalınan Kâr 83
c) Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zarar 84
d) Menfî – Müspet Zarar 84
e) Cismanî Zarar 85
f) Ölüm Hâlinde İstenecek Tazminatın Kapsamı 87
aa) Cenaze Giderleri 87
bb) Destekten Yoksun Kalma 87
3. Maddî Tazminatın Hesaplanmasında Rol Oynayan Unsurlar 89
a) Failin Kusurunun Ağırlığı 89
b) Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) 89
c) Tazminat Yükümlüsünün Yoksulluğa Düşecek Olması 91
d) Zarar Görenin Tazminat Yükümlüsünün Durumunu Ağırlaştırması (Hâl veya Mevkiin İcabı) 91
C) İlliyet Bağı 92
1. Genel Olarak 92
2. Zararın Birden Çok Nedenle İlgili Olması Halleri 92
a) Ortak İlliyet 92
b) Yarışan İlliyet 93
c) Seçimlik İlliyet 93
3. Birden Çok Nedenden Yalnız Birinin Zarar Doğurması 93
a) Farazi İlliyet 93
b) İlliyet Bağının Kesilmesi 94
aa) Tanım 94
bb) İlliyet Bağını Kesen Nedenler 94
aaa) Mücbir Sebep 94
bbb) Zarar Görenin Kusuru 94
ccc) Üçüncü Kişinin Kusuru 94
D) Kusur 95
1. Tanım 95
2. Çeşitleri 95
a) Kast 95
b) İhmal 95
aa) Tanım 95
bb) Çeşitleri 95
aaa) Şuurlu İhmal 95
bbb) Ağır İhmal 96
ccc) Hafif İhmal 96
III. Tazminat Davasının Zamanaşımı 96
A) Genel Olarak 96
B) Çeşitleri 97
1. Normal Süre 97
2. İstisnaî Süre 97
3. Daimi Def’i 98
IV. Geçici Ödemeler 98
V. Ceza Hukuku ve Ceza Hâkiminin Hukuk Hâkimini Bağlaması 99
§18. KUSURSUZ SORUMLULUK 100
I. Genel Olarak 100
II. Adam Çalıştıranın (İstihdam Edenin) Sorumluluğu (TBK m. 66) 100
A) Tanım 100
B) Sorumluluğun Şartları 101
C) Kurtuluş Beyyinesi (Kanıtı) 101
D) Rücu Hakkı 101
III. Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluk (TBK m. 116) 101
A) Tanım 101
B) Şartları 101
C) Hüküm ve Sonuçları 102
IV. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (BK m. 66) ile Yardımcı Şahısların Fiilinden Sorumluluğun (BK m. 116) Karşılaştırılması 102
V. Hayvan Bulunduranın (Tutucusunun) Sorumluluğu 103
A) Tanım 103
B) Sorumluluğun Şartları 103
C) Kurtuluş Kanıtı 104
D) Rücu Hakkı 104
E) Alıkoyma Hakkı 104
VI. Aile Başkanının Sorumluluğu 105
A) Tanım 105
B) Kurtuluş Beyyinesi 105
VII. Yapı (Bina ve Diğer İnşa) Eseri Malikinin Sorumluluğu 105
A) Tanım 105
B) Şartları 106
VIII. İşletme Tehlikesi 106
IX. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 106
A) Tanım 106
B) Şartları 107
1. Genel Şartlar 107
2. Özel Şartlar 107
X. 2918 S. KTK’ye Göre Motorlu Araç İşleten ile Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Sorumluluğu 107
A) Tanım 107
B) Sorumluluğun Şartları 107
1. Genel Şartlar 107
2. Özel Şartlar 108
C) Sorumluluğun Azaltılması 108
D) Sorumluluk Süjeleri 108
E) Araç İşleten Kavramı 108
1. Gerçek İşleten 108
2. Farazî İşleten 108
F) Zamanaşımı 109
Üçüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
§19. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME 111
I. Tanım 111
II. Unsurları 111
A) Zenginleşme 111
1. Genel Olarak 111
2. Sebepsiz Zenginleşmeyi Doğuran Olaylar 111
B) Fakirleşme 112
C) İlliyet Bağı 112
D) Geçerli (Haklı) Bir Sebebin Bulunmaması 112
1. Genel Olarak 112
2. Sebebin Geçerli Olmaması 112
3. Sebebin Gerçekleşmemiş Olması 113
4. Sebebin Sona Ermiş Olması 113
III. Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Yapılan Kazandırmalar 113
IV. Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcu 114
A) Genel Olarak 114
B) İyiniyetli Zenginleşenin İade Borcu 114
1. Genel Olarak 114
2. İadesi Gereken Yararlar 114
3. İyiniyetli Zenginleşenin Yaptığı Masraflar 114
a) Zorunlu Masraflar 115
b) Faydalı Masraflar 115
c) Lüks Masraflar 115
4. Zenginleşenin Kazanımı Nedeniyle Uğradığı Zararlar 115
B) İyiniyetli Olmayan Zenginleşenin İade Borcu 115
V. Zamanaşımı 116
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§20. BORÇLARIN İFASI 117
§21. İFANIN UNSURLARI 117
I. İfanın Tarafları 117
A) İfada Bulunacak Kişi 117
B) İfada Bulunulan Kişi 118
II. İfanın Konusu 119
A) Tanım 119
B) İfa İkameleri 119
1. Seçimlik Yetki 119
2. İfa Yerine Geçen Edim 119
3. İfa Amacıyla Yapılan Edim 119
III. İfa Zamanı 120
IV. İfa Yeri 122
A) Tanım 122
B) İfa Yerinin Tespiti 123
§22. ÇEŞİTLİ BORÇLARIN İFASI 123
I. Parça ve Cins Borçlarının İfası 123
II. Seçimlik Borçların İfası 125
III. Para Borçlarının İfası 125
IV. Faiz Borçları 126
V. İfanın Mahsubu 127
A) Kısmî Ödeme Hâlinde 127
B) Birden Çok Borç Hâlinde 128
VI. Makbuz ve Senetlerin Geri Verilmesi 128
VII. Bölünemeyen Borçların İfası 129
VIII. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa 129
§23. ALACAKLI TEMERRÜDÜ 130
I. Tanım 130
II. Alacaklı Temerrüdünün Şartları 131
III. Alacaklı Temerrüdünün Sonuçları 131
A) Teslim Borçlarında 132
B) Diğer Borçlarda 133
§24. DİĞER İFA ENGELLERİ 133
§25. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ VE BORCA AYKIRILIĞIN ÇEŞİTLERİ 134
I. Kusurlu İmkânsızlık 134
A) Sözleşme Öncesi Kusurlu Davranış 134
B) Sözleşme Sonrası Kusurlu İmkânsızlık 134
II. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi 135
A) Genel Olarak 135
B) Zararın Tazmini 135
C) Sorumsuzluk Anlaşması 137
III. Borçlu Temerrüdü 138
A) Tanım 138
B) Borçlu Temerrüdünün Şartları 138
1. Borcun Muaccel Olması 138
2. Alacaklının İhtarı 138
3. İfanın Mümkün Olması 139
4. “Kusur” Şartının Aranmaması (BK m. 117) 139
C) Borçlu Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 140
1. Genel Olarak 140
a) Gecikme Tazminatı 140
b) Temerrüt Faizi 140
c) Beklenmedik Hâlden (Kaza) Sorumluluk 141
d) Aşkın (Munzam) Zarar 142
2. Karşılıklı Sözleşmelerde Temerrüt 143
a) Genel Olarak 143
b) Uygun Süre (Ek Süre) Verilmesine Gerek Olmayan Hâller (BK m. 124) 143
aa) Borçlunun Davranışından Süre Vermenin Faydasız Olacağının Anlaşılması 143
bb) Borçlunun Temerrüdü Sonucu Olarak Borcun Aynen İfası Alacaklı İçin Yararsız Duruma Gelirse 143
cc) Sözleşmenin Hükümlerine Göre, Borcun Kesin Olarak Saptanan Bir Zamanda veya Belirli Bir Süre İçinde İfası Gerekiyorsa; Diğer Bir Deyişle Borcun İfası İçin Kesin Vade Belirlenmesi 143
c) Borcun İfa Edilmemesi Hâlinde Alacaklının Seçimlik Hakları (BK m. 125) 144
aa) Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Talebi (Karine) 144
bb) İfadan Vazgeçerek, Müsbet Zararın Talebi 144
cc) Sözleşmeden Dönülmesi ve Menfi Zararın Ödenmesi Talebi 144
D) Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi 145
§26. HAKSIZ FİİL İLE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN BİRLİKTE VARLIĞI 146
§27. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 147
I. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 147
A) Tanım 147
B) Çeşitleri 147
1. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (Karine) 147
2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme 148
II. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme 148
A) Genel Olarak 148
B) Kefalet Sözleşmesinden Farkları 149
C) Özellikleri 149
§28. BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ 151
I. Genel Olarak 151
II. Borcu Sona Erdiren Nedenler 151
A) İbra 151
1. Tanım 151
2. İbranın Sınırlandırıldığı Hâller 151
B) Yenileme (Tecdit) 152
C) Birleşme 153
D) İfa İmkânsızlığı (Kusursuz İmkânsızlık) 153
E) Takas 154
1. Tanım 154
2. Takasın Şartları 155
§29. ZAMANAŞIMI (MÜRURU ZAMAN) 156
I. Tanım 156
II. Zamanaşımı Süreleri 156
A) Normal Zamanaşımı Süresi 156
B) Beş Yıllık Zamanaşımına Tâbi Alacaklar 156
C) Zamanaşımının Durması (Tatili) 157
1. Genel Olarak 157
2. Zamanaşımını Durduran Nedenler (BK m. 153) 157
D) Zamanaşımının Kesilmesi 158
1. Genel Olarak 158
2. Zamanaşımını Kesen Nedenler (BK m. 154) 158
a) Borçlunun Fiilleri 158
b) Alacaklının Fiilleri 159
c) Usul İşlemleri 159
§30. MÜTESELSİL BORÇLAR 160
I. Borçlular Arasında Teselsül 160
A) Tanım 160
B) Benzer Diğer Hukukî İlişkilerden Farkları 160
C) Hukukî Niteliği 161
D) Doğuşu 162
1. Hukukî İşlemden Doğan 162
2. Kanundan Doğan 162
E) Özellikleri 164
II. Alacaklılar Arasında Teselsül 167
A) Tanım 167
B) Özellikleri 167
§31. KOŞULLAR 168
I. Tanım 168
II. Koşulun Çeşitleri 169
A) Olayın Konusuna Göre 169
1. Olumlu – Olumsuz Koşullar 169
2. İradî – Tesadüfî – Karmaşık Koşullar 170
B) Olayın Sonuçlarına Göre 170
1. Geciktirici (Erteleyici/Talikî) Koşul (Karine) 170
2. Bozucu Koşul (infisahî) 171
III. Koşula Bağlanamayan İşlemler 171
§32. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) – CAYMA PARASI (PİŞMANLIK AKÇESİ) – CEZA KOŞULU (CEZAÎ ŞART) 171
I. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) 171
II. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi/Zamanı Rücu) 172
III. Ceza Koşulu (Cezaî Şart) 172
A) Tanım 172
B) Çeşitleri 173
1. Seçimlik Ceza Koşulu (Karine) (İfa veya Ceza Koşulu) 173
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu (İfa ve Ceza Koşulu) 173
3. İfayı Engelleyen Ceza Koşulu (Ceza Koşulu) 173
§33. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ) 174
I. Tanım 174
II. Şekil 174
III. Devredilebilecek Alacaklar 174
IV. Özellikleri 176
§34. BORCUN ÜSTLENİLMESİ (NAKLİ) 179
I. Tanım 179
II. İç Üstlenme Sözleşmesi 179
III. Dış Üstlenme Sözleşmesi (Borcun Nakli Sözleşmesi) 180
IV. Özellikleri 181
V. Borca Katılma 184
VI. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınması 185
VII. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesi 187
§35. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 187
§36. SÖZLEŞMEYE KATILMA 188
Yararlanılan Kaynaklar 189
Kavramlar Dizini 191

Click on an image to view it in the image viewer

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .