Ana hatlarıyla ceza muhakemesi hukuku : ders kitabı / Yazarlar: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin F. Saygılar Kırıt, Dr. Öğr. Üyesi Esra Alan Akcan, Dr. Öğr. Üyesi Efser Erden Tütüncü, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın, Arş. Gör. Derya Altınok Villemin, Arş. Gör. Mehmet Can Tok ; editör Bahri Öztürk.

Contributor(s): Öztürk, Bahri [author, editor] | Erdem, Mustafa Ruhan [author] | Sırma, Özge [author] | Kırıt, Yasemin F. Saygılar [author] | Akcan, Esra Alan [author] | Erden, Efser [author] | Özaydın, Özlem [author] | Villemin, Derya Altınok [author] | Tok, Mehmet Can [author] | Tezcan, Durmuş [author]
Material type: TextTextLanguage: Türkçe Series: Seçkin. Hukuk No ; 1034Publisher: Ankara : Seçkin, 2018Edition: Güncellenmiş beşinci baskı: Eylül 2018 (Ankara)Description: 552 pages ; 24 cmContent type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9789750250293Subject(s): Ceza hukuku -- Türkiye | Ceza yargılaması -- TürkiyeLOC classification: KKX4610
Contents:
İçindekiler Kısaltmalar 19 1. Bölüm CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI § 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 25 I. Terim, Kavram 25 II. Amacı 26 III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 26 § 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 26 § 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 28 2. Bölüm CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI § 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 31 § 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 32 I. Yer Bakımından Uygulama 32 II. Zaman Bakımından Uygulama 33 § 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 34 § 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 37 I. Genel Olarak 37 II. Dava Şartları 39 1. Çeşitleri 39 A. Şikâyet 39 B. Dava Süresi 42 C. İzin 43 D. Talep 44 E. Yargı Bulunmaması 45 F. Açık Dava Bulunmaması 45 G. Önödeme 46 H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 48 2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 55 III. Yargılama Şartları 57 1. Çeşitleri 57 A. Sanığın Hazır Bulunması 57 a. Gaiplik 57 b. Sanığın Yokluğu Halleri 58 aa. Kavram 58 bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 59 cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 59 dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 60 ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 61 c. Kaçaklık 62 aa. Kavram 62 bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 63 aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 63 bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 64 ccc. Özel Elkoyma 65 ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 66 d. Eski Hale Getirme 66 B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 66 C. Bekletici Sorunun Çözümü 67 D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 67 2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 68 3. Bölüm CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ § 1. KAVRAM 69 I. İnsan Hakları 69 II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi 70 1. Batı’da 70 2. Türkiye’de 72 3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi 74 A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar 74 a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 74 b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi) 74 c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 75 d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 77 B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 77 a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 77 b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS) 82 C. AGİK Süreci 82 § 2. GENEL İNSAN HAKLARI 83 I. Kişi Dokunulmazlığı 83 1. Kavram 83 2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar 86 A. Ölüm Oruçları 86 B. Göz Altında Ölümler 86 C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma 87 D. Kayıp Kişiler 90 E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları 91 II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği 91 III. Kanun Önünde Eşitlik 92 IV. Din ve Vicdan Hürriyeti 92 V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 92 VI. Mülkiyet Hakkı 93 § 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 93 I. Hukuk Devleti İlkesi 93 1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 94 2. Adaletin Sağlanması 94 3. Güvenliğin Temin Edilmesi 95 II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 97 III. İşkence Yasağı 99 IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 102 1. Genel Olarak 102 2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 103 A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 104 a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 104 b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 105 c. Makul Sürede Yargılama 105 d. Aleniyet 109 e. Denetim 109 f. Silahların Eşitliği 111 3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 114 V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 114 VI. Meram Anlatma İlkesi 116 VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 116 VIII. Halka Açıklık İlkesi 117 IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 117 X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 120 XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 122 XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 122 XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 124 XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 125 XV. Öteki İlkeler 127 § 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 128 I. Hak Arama Hakkı 128 II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 128 1. İsnadı Öğrenme Hakkı 128 2. Hakları Öğrenme Hakkı 128 III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 129 IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 129 V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 129 VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 129 VII. Savunma Hakkı 130 VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 131 IX. Tercüman Hakkı 131 X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 132 XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 134 XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 134 XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 135 § 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 135 § 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 135 4. Bölüm CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI § 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 139 § 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 141 § 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 141 § 4. YARGITAY 143 § 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 143 5. Bölüm CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER § 1. HÂKİM 149 I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 149 1. Tarafsızlık 150 A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 151 a. Görev Yasakları 151 b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 153 B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 154 a. İddia 154 b. Savunma 154 c. Yargılama 154 2. Bağımsızlık 156 II. Hâkimlerin Çeşitleri 158 III. Hâkimlerin Yetkileri 159 1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 159 A. Genel Olarak 159 B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 161 a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 161 b. Bağlantı (İrtibat) 162 aa. Anlamı 162 bb. Çeşitleri 162 aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 162 bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 162 ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 163 ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 163 cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 163 aaa. Birleştirme 163 bbb. Nispi Muhakeme Yapma 165 ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 166 2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 166 A. Genel Olarak 166 B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 169 a. Muhakemenin Nakli 169 b. İstinabe 170 c. Bağlantı 171 3. Kişi Bakımından Yetki 171 A. Genel Olarak 171 B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 172 4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 172 § 2. SAVCI 173 I. Kavram 173 II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 176 1. Genel Olarak 176 2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 176 3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 179 4. Savcı Taraf Değildir 179 5. Savcı Özerktir 180 6. Yer Bakımından Yetki 180 7. Soruşturma Mecburiyeti 180 8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 181 9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 185 § 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 187 I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 187 II. Katılan (müdahil) 190 § 4. ŞÜPHELİ – SANIK 191 § 5. MÜDAFİ 195 § 6. ADLİ KOLLUK 209 § 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 211 6. Bölüm CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ § 1. TANIMI 213 § 2. ÇEŞİTLERİ 213 § 3. SÜRELER 214 I. Çeşitleri 214 II. Eski Hale Getirme 214 § 4. BİLDİRİLMESİ 215 § 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 219 § 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 220 7. Bölüm CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT § 1. ESASLARI 223 § 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 225 I. Sanık Açıklamaları, İkrar 225 II. Tanık Açıklamaları 227 III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 248 IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 249 V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 251 VI. Belirtiler 254 § 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 256 I. Delillerin Toplanması 256 1. Esasları 256 2. Sorgu (İfade Alma) 258 A. Genel Olarak 258 a. Terim 258 b. Kavram 258 B. Sorgunun Görevi (Amacı) 260 3. Keşif 260 A. Genel Olarak 260 B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 262 a. Ölü Muayenesi 262 b. Otopsi 263 II. Delillerin Muhafazası 264 III. Delillerin Değerlendirilmesi 265 1. Esasları 265 2. Bilirkişi 267 3. Delil Yasakları 274 A. Kavram 274 B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 276 a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 277 b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148) 277 c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 278 aa. Genel Olarak 278 bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 278 cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 282 C. Delil Yasaklarının Kapsamı 284 D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 286 8. Bölüm KORUMA TEDBİRLERİ § 1. KAVRAM 287 I. Terim, Tanım 287 II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 287 1. Yasal Dayanak 287 2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 287 A. Şüphe 287 B. Çeşitleri 288 a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 288 b. Yoğun Şüphe 288 aa. Yeterli Şüphe 289 bb. Kuvvetli Şüphe 289 3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 289 4. Geçici Olması 289 5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 289 6. Gecikmede Sakınca Bulunması 290 7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 290 8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 290 § 2. ÇEŞİTLERİ 290 I. Yakalama ve Gözaltına Alma 291 1. Tanım 291 2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 291 3. Yakalamanın Koşulları 293 A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 293 B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 294 4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 296 5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 296 6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 297 A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 297 B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 298 C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 299 D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 299 E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 300 F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 300 a. Genel Olarak 300 b. Koşulları 301 c. Gözaltı Süresi 301 G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 304 H. Yeniden Yakalama Yasağı 305 I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 305 II. Tutuklama 306 1. Tanım 306 2. Hukuksal Niteliği 307 3. Amacı 307 4. Koşulları 308 A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 308 B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 309 C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 310 a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 310 b. Delilleri Karartma Tehlikesi 311 c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 312 D. Ölçülülük 313 a. Genel Olarak 313 b. Tutuklama Yasakları 314 E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 314 F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 314 5. Tutuklama Kararı 314 A. Hakim Kararı 314 B. Kararın Gerekçeli Olması 315 6. Tutuklama Süresi 317 7. Tutuklama Usulü 320 8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 321 9. İtiraz 322 10. Tutuklanan Kişinin Durumu 323 11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 324 12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 324 A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 324 B. Güvence (Teminat) Belgesi 325 13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 325 A. Genel Olarak 325 B. Tutukluların Hakları 326 a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 326 b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 327 c. Haberleşme Hakkı 328 d. Çalışma Hakkı 328 C. Tutukluların Yükümlülükleri 328 III. Adli Kontrol 329 1. Tanım 329 2. Amacı 331 3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 331 4. Uygulanma Koşulları 333 A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 333 B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 333 5. Adli Kontrol Kararı 334 6. Sona Ermesi 334 7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 335 8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 336 9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 336 IV. Zorla Getirme 336 1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 337 2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 338 V. Arama 339 1. Tanım 339 2. Hukuksal Nitelik 339 3. Aramanın Koşulları 341 A. Makul Şüphe 341 B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 341 C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 343 a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 344 b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 344 D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 344 E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 345 a. Üstte Arama 345 b. Eşyada Arama 345 c. Konutta Arama 345 d. İşyerinde Arama 346 e. Araçta Arama 350 4. Arama Kararı veya Emri 350 5. Aramanın Yerine Getirilmesi 351 6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 352 VI. Elkoyma 353 1. Tanım 353 2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 354 3. Koşulları 354 A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 354 B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 354 4. Elkoyma Kararı 354 5. Çeşitleri 355 A. Basit Elkoyma 355 B. Özel Elkoyma 356 a. Postada Elkoyma 356 b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 357 c. Avukat Bürolarında Elkoyma 359 d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 359 e. Bilgisayarlara Elkoyma 361 f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 362 6. Yargısal Denetim 362 A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 362 B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 363 7. Sona Ermesi 363 VII. Yeni Koruma Tedbirleri 363 1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 364 A. Tanım 364 B. Amaç 364 C. Hukuksal Nitelik 365 D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 365 a. Dış Beden Muayenesi 365 b. İç Beden Muayenesi 366 aa. Uygulanma Koşulları 366 bb. Tedbirin Uygulanması 369 cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 370 dd. Denetim Muhakemesi 371 E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 371 2. Fizik Kimliğin Tespiti 372 3. Yer Gösterme 374 4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 376 5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 394 6. Teknik Araçlarla İzleme 399 § 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 402 I. Dayanak 402 II. Tazminat Nedenleri 403 III. Tazminatın Kapsamı 404 IV. Yargılama 404 1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 404 2. Taraflar 405 3. Süre 406 4. İstem 406 5. İnceleme 406 V. Tazminatın Geri Alınması 407 VI. Rücu 407 9. Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ § 1. GENEL OLARAK 409 § 2. SORUŞTURMA EVRESİ 410 I. Kavram 410 II. Soruşturma Evresinin Başlaması 410 III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 412 1. Genel Olarak 412 2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 414 3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 416 4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 418 5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 419 IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 420 V. Soruşturma Evresi Gizlidir 420 VI. Soruşturma İşlemleri 420 1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 422 2. İddianame Düzenlenmesi 426 § 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 428 I. Genel Olarak 428 II. İddianame Düzenlenmesi 429 III. İddianamenin İncelenmesi 431 1. Şekli Yönden İnceleme 431 2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 433 IV. İnceleme Süresi 436 V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 436 VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 437 VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 437 VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 438 § 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 438 I. Duruşma Hazırlığı Devresi 439 II. Duruşma Devresi 440 III. Son Karar Devresi 450 10. Bölüm DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI) § 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 465 I. Kavram ve Tanım 465 II. Amacı 465 III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 465 IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 466 V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 466 VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 468 1. Genel Açıklama 468 2. C. Savcısı 468 3. Şüpheli veya Sanık 469 4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 470 5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 471 6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 472 7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 473 8. Diğer Kişiler 473 VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 474 1. Aktarma Etkisi 474 2. Yayılma Etkisi 474 3. Durdurma Etkisi 475 VIII. Başvuruda Yanılma 476 IX. İstem 477 X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 478 XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 481 XII. Çeşitleri 483 § 2. İTİRAZ 483 I. Tanım 483 II. İtirazın Konusu 484 III. İtiraz Nedenleri 484 IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 485 V. İtiraz Süresi 485 VI. İtirazı İnceleyecek Merci 485 VII. İtiraz İncelemesi 486 § 3. İSTİNAF 488 I. Genel Olarak 488 II. İstinafın Konusu: Hüküm 494 III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 495 IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 498 V. İstinaf İstemi 498 VI. İstinaf Süresi 499 VII. İstinaf İsteminin Biçimi 503 VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 505 IX. İstinaf Muhakemesi 507 1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 507 2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 509 A. Öninceleme 511 a. Ön İncelemenin Kapsamı 511 aa. Yetki Bakımından 511 bb. Başvuru Koşulları Bakımından 512 b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 512 aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 512 bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 513 cc. Bozma Kararı 514 dd. Düzeltme Kararı 515 3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 516 A. Duruşma Hazırlığı 516 B. Duruşma 517 a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 517 b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 518 c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 519 C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 520 4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 521 X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 523 1. İtiraz 523 2. Temyiz 524 3. Olağanüstü Kanun Yolu 526 § 4. TEMYİZ 526 I. Genel Bilgi 526 II. Temyizin Konusu 526 III. Başvuru Koşulları 528 IV. Ön İnceleme 529 V. Temyiz Nedenleri 530 VI. Temyiz İncelemesi 531 VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 532 § 5. KANUN YARARINA BOZMA 534 § 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 536 § 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 539 § 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 543 § 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’YE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 544 Kavramlar Dizini 549
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode
Book Book Merkez Kütüphane
Genel Koleksiyon / Main Collection
Genel Koleksiyon KKX4610 .A53 2018 (Browse shelf) Checked out 15/12/2021 0061399

Includes index.

İçindekiler
Kısaltmalar 19
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI 25
I. Terim, Kavram 25
II. Amacı 26
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri 26
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 26
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 28
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 31
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 32
I. Yer Bakımından Uygulama 32
II. Zaman Bakımından Uygulama 33
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 34
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 37
I. Genel Olarak 37
II. Dava Şartları 39
1. Çeşitleri 39
A. Şikâyet 39
B. Dava Süresi 42
C. İzin 43
D. Talep 44
E. Yargı Bulunmaması 45
F. Açık Dava Bulunmaması 45
G. Önödeme 46
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 48
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 55
III. Yargılama Şartları 57
1. Çeşitleri 57
A. Sanığın Hazır Bulunması 57
a. Gaiplik 57
b. Sanığın Yokluğu Halleri 58
aa. Kavram 58
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 59
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 59
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 60
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 61
c. Kaçaklık 62
aa. Kavram 62
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 63
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 63
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 64
ccc. Özel Elkoyma 65
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 66
d. Eski Hale Getirme 66
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 66
C. Bekletici Sorunun Çözümü 67
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 67
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 68
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. KAVRAM 69
I. İnsan Hakları 69
II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi 70
1. Batı’da 70
2. Türkiye’de 72
3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi 74
A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar 74
a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 74
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi) 74
c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 75
d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 77
B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 77
a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 77
b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS) 82
C. AGİK Süreci 82
§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI 83
I. Kişi Dokunulmazlığı 83
1. Kavram 83
2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar 86
A. Ölüm Oruçları 86
B. Göz Altında Ölümler 86
C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma 87
D. Kayıp Kişiler 90
E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları 91
II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği 91
III. Kanun Önünde Eşitlik 92
IV. Din ve Vicdan Hürriyeti 92
V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 92
VI. Mülkiyet Hakkı 93
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 93
I. Hukuk Devleti İlkesi 93
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 94
2. Adaletin Sağlanması 94
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 95
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 97
III. İşkence Yasağı 99
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 102
1. Genel Olarak 102
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 103
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 104
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 104
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 105
c. Makul Sürede Yargılama 105
d. Aleniyet 109
e. Denetim 109
f. Silahların Eşitliği 111
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 114
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 114
VI. Meram Anlatma İlkesi 116
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 116
VIII. Halka Açıklık İlkesi 117
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 117
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 120
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 122
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 122
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 124
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 125
XV. Öteki İlkeler 127
§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 128
I. Hak Arama Hakkı 128
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 128
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 128
2. Hakları Öğrenme Hakkı 128
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi) 129
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 129
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi) 129
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 129
VII. Savunma Hakkı 130
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 131
IX. Tercüman Hakkı 131
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 132
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 134
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 134
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 135
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 135
§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 135
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 139
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 141
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 141
§ 4. YARGITAY 143
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 143
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 149
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 149
1. Tarafsızlık 150
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 151
a. Görev Yasakları 151
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 153
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 154
a. İddia 154
b. Savunma 154
c. Yargılama 154
2. Bağımsızlık 156
II. Hâkimlerin Çeşitleri 158
III. Hâkimlerin Yetkileri 159
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 159
A. Genel Olarak 159
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 161
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 161
b. Bağlantı (İrtibat) 162
aa. Anlamı 162
bb. Çeşitleri 162
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 162
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 162
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 163
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 163
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 163
aaa. Birleştirme 163
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 165
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma 166
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 166
A. Genel Olarak 166
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 169
a. Muhakemenin Nakli 169
b. İstinabe 170
c. Bağlantı 171
3. Kişi Bakımından Yetki 171
A. Genel Olarak 171
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 172
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 172
§ 2. SAVCI 173
I. Kavram 173
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 176
1. Genel Olarak 176
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 176
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 179
4. Savcı Taraf Değildir 179
5. Savcı Özerktir 180
6. Yer Bakımından Yetki 180
7. Soruşturma Mecburiyeti 180
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 181
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 185
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 187
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 187
II. Katılan (müdahil) 190
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 191
§ 5. MÜDAFİ 195
§ 6. ADLİ KOLLUK 209
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 211
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 213
§ 2. ÇEŞİTLERİ 213
§ 3. SÜRELER 214
I. Çeşitleri 214
II. Eski Hale Getirme 214
§ 4. BİLDİRİLMESİ 215
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 219
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 220
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI 223
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 225
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 225
II. Tanık Açıklamaları 227
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 248
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 249
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 251
VI. Belirtiler 254
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 256
I. Delillerin Toplanması 256
1. Esasları 256
2. Sorgu (İfade Alma) 258
A. Genel Olarak 258
a. Terim 258
b. Kavram 258
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 260
3. Keşif 260
A. Genel Olarak 260
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi 262
a. Ölü Muayenesi 262
b. Otopsi 263
II. Delillerin Muhafazası 264
III. Delillerin Değerlendirilmesi 265
1. Esasları 265
2. Bilirkişi 267
3. Delil Yasakları 274
A. Kavram 274
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 276
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 277
b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148) 277
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 278
aa. Genel Olarak 278
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 278
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 282
C. Delil Yasaklarının Kapsamı 284
D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 286
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 287
I. Terim, Tanım 287
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 287
1. Yasal Dayanak 287
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 287
A. Şüphe 287
B. Çeşitleri 288
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 288
b. Yoğun Şüphe 288
aa. Yeterli Şüphe 289
bb. Kuvvetli Şüphe 289
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 289
4. Geçici Olması 289
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 289
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 290
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 290
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 290
§ 2. ÇEŞİTLERİ 290
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 291
1. Tanım 291
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 291
3. Yakalamanın Koşulları 293
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 293
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 294
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 296
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 296
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 297
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 297
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 298
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 299
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 299
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 300
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 300
a. Genel Olarak 300
b. Koşulları 301
c. Gözaltı Süresi 301
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 304
H. Yeniden Yakalama Yasağı 305
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 305
II. Tutuklama 306
1. Tanım 306
2. Hukuksal Niteliği 307
3. Amacı 307
4. Koşulları 308
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 308
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 309
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 310
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 310
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 311
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 312
D. Ölçülülük 313
a. Genel Olarak 313
b. Tutuklama Yasakları 314
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 314
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 314
5. Tutuklama Kararı 314
A. Hakim Kararı 314
B. Kararın Gerekçeli Olması 315
6. Tutuklama Süresi 317
7. Tutuklama Usulü 320
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 321
9. İtiraz 322
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 323
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 324
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 324
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 324
B. Güvence (Teminat) Belgesi 325
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 325
A. Genel Olarak 325
B. Tutukluların Hakları 326
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 326
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 327
c. Haberleşme Hakkı 328
d. Çalışma Hakkı 328
C. Tutukluların Yükümlülükleri 328
III. Adli Kontrol 329
1. Tanım 329
2. Amacı 331
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 331
4. Uygulanma Koşulları 333
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 333
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 333
5. Adli Kontrol Kararı 334
6. Sona Ermesi 334
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 335
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 336
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 336
IV. Zorla Getirme 336
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 337
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 338
V. Arama 339
1. Tanım 339
2. Hukuksal Nitelik 339
3. Aramanın Koşulları 341
A. Makul Şüphe 341
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 341
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 343
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 344
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 344
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 344
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 345
a. Üstte Arama 345
b. Eşyada Arama 345
c. Konutta Arama 345
d. İşyerinde Arama 346
e. Araçta Arama 350
4. Arama Kararı veya Emri 350
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 351
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 352
VI. Elkoyma 353
1. Tanım 353
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 354
3. Koşulları 354
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 354
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 354
4. Elkoyma Kararı 354
5. Çeşitleri 355
A. Basit Elkoyma 355
B. Özel Elkoyma 356
a. Postada Elkoyma 356
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 357
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 359
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 359
e. Bilgisayarlara Elkoyma 361
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 362
6. Yargısal Denetim 362
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 362
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 363
7. Sona Ermesi 363
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 363
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 364
A. Tanım 364
B. Amaç 364
C. Hukuksal Nitelik 365
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 365
a. Dış Beden Muayenesi 365
b. İç Beden Muayenesi 366
aa. Uygulanma Koşulları 366
bb. Tedbirin Uygulanması 369
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 370
dd. Denetim Muhakemesi 371
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 371
2. Fizik Kimliğin Tespiti 372
3. Yer Gösterme 374
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 376
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 394
6. Teknik Araçlarla İzleme 399
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 402
I. Dayanak 402
II. Tazminat Nedenleri 403
III. Tazminatın Kapsamı 404
IV. Yargılama 404
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 404
2. Taraflar 405
3. Süre 406
4. İstem 406
5. İnceleme 406
V. Tazminatın Geri Alınması 407
VI. Rücu 407
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 409
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ 410
I. Kavram 410
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 410
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 412
1. Genel Olarak 412
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 414
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 416
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 418
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 419
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 420
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 420
VI. Soruşturma İşlemleri 420
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 422
2. İddianame Düzenlenmesi 426
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ 428
I. Genel Olarak 428
II. İddianame Düzenlenmesi 429
III. İddianamenin İncelenmesi 431
1. Şekli Yönden İnceleme 431
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 433
IV. İnceleme Süresi 436
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 436
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 437
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 437
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 438
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ 438
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 439
II. Duruşma Devresi 440
III. Son Karar Devresi 450
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 465
I. Kavram ve Tanım 465
II. Amacı 465
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 465
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 466
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi 466
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 468
1. Genel Açıklama 468
2. C. Savcısı 468
3. Şüpheli veya Sanık 469
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 470
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 471
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 472
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 473
8. Diğer Kişiler 473
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 474
1. Aktarma Etkisi 474
2. Yayılma Etkisi 474
3. Durdurma Etkisi 475
VIII. Başvuruda Yanılma 476
IX. İstem 477
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 478
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 481
XII. Çeşitleri 483
§ 2. İTİRAZ 483
I. Tanım 483
II. İtirazın Konusu 484
III. İtiraz Nedenleri 484
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 485
V. İtiraz Süresi 485
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 485
VII. İtiraz İncelemesi 486
§ 3. İSTİNAF 488
I. Genel Olarak 488
II. İstinafın Konusu: Hüküm 494
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 495
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 498
V. İstinaf İstemi 498
VI. İstinaf Süresi 499
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 503
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 505
IX. İstinaf Muhakemesi 507
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 507
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 509
A. Öninceleme 511
a. Ön İncelemenin Kapsamı 511
aa. Yetki Bakımından 511
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 512
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 512
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 512
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 513
cc. Bozma Kararı 514
dd. Düzeltme Kararı 515
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 516
A. Duruşma Hazırlığı 516
B. Duruşma 517
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 517
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 518
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 519
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 520
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 521
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 523
1. İtiraz 523
2. Temyiz 524
3. Olağanüstü Kanun Yolu 526
§ 4. TEMYİZ 526
I. Genel Bilgi 526
II. Temyizin Konusu 526
III. Başvuru Koşulları 528
IV. Ön İnceleme 529
V. Temyiz Nedenleri 530
VI. Temyiz İncelemesi 531
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 532
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 534
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 536
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 539
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 543
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’YE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 544
Kavramlar Dizini 549

Click on an image to view it in the image viewer

Devinim Yazılım Eğitim Danışmanlık tarafından Koha'nın orjinal sürümü uyarlanarak geliştirilip kurulmuştur.