New Arrivals

Call Number Item Type Title Author Barcode Location
Book Borçlar hukuku : Helvacı, Serap. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hakimin sözleşmeye müdahalesi : Kaplan, İbrahim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku genel hükümler / İnan, Ali Naim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Ayan, Mehmet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kredi açma sözleşmeleri / Özen, Burak. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Vekilin (avukatın, hekimin, mimarın, bankanın) özen borcundan doğan sorumluluğu / Başpınar, Veysel. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eserin teslimden önce telef olması : Altaş, Hüseyin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6098 Sayılı Türk borçlar kanunu çerçevesinde kefalet sözleşmesi / Özen, Burak. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Borçlar Kanunu şerhi : Nomer, Haluk Nami Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukunun umumi kısmı / Tuhr, Andreas von, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku I: Esener, Turhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ürün sorumluluğu / Kırca, Çiğdem. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku pratik çalışmalar : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bilgi vermeden dolayı üçüncü kişiye karşı sorumluluk / Kırca, Çiğdem Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Zorunlu unsur doktrinine dayalı sözleşme yapma yükümlülüğü : Gürzumar, Osman Berat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk-İsviçre borçlar hukukunda ibra sözleşmesi / Gümüş, Mustafa Alper, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni Kanun'un ve Borçlar Kanunu'nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hasılat ve şirket kirası (BK. mad. 270-298) / Altaş, Hüseyin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Objektif manevi zarar teorisi açısından manevi tazminat / Keskin, Dilşad Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuk pratik çalışmaları : Ünal, Mehmet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Gümüş, Mustafa Alper. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuk : Serozan, Rona. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuk dersleri : Erman, Hasan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuk pratik çalışmaları : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Arbitration in merger and acquisition transactions : Ağaoğlu, Cahit, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuk pratik çalışmaları : Serozan, Rona, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Right to fair trial in Turkish administrative justice system in the light of European human rights law / Akbaba, Ahmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6100 sayılı HMK hükümlerine göre medeni hukuk davaları : Gençcan, Ömer Uğur. Genel Koleksiyon / Main Collection
N6501 .A534 2017 Book Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisi 2017/ Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Açıklamalı-içtihatlı asliye hukuk davaları ve tatbikatı / Özkan, Hasan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kişiler hukuku / Hatemi, Hüseyin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Gerçek kişiler / Helvacı, Serap. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kasten öldürme, kasten yaralama, organ ve doku ticareti suçları : Gökcen, Ahmet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kasten öldürme, kasten yaralama, organ ve doku ticareti suçları : Gökcen, Ahmet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kişiler hukuku : Oğuzman, M. Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bulut bilişiminde kişisel verilerin korunması = Yüksel, Armağan Ebru Bozkurt, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Açıklamalı - içtihatlı sulh hukuk davaları ve tatbikatı / Özkan, Hasan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Medeni Kanununun değişen yeni düzenlemeleri ile açıklamalı - içtihatlı : Özuğur, Ali İhsan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çocuk hakları ve velayet / Usta, Sevgi. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kişisel veri koruma hukuku mevzuat & içtihat / Kaya, Mehmet Bedii, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukukunda tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu / Erman, Barış Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Dernekler hukuku / Aykul, Ömer Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 743 ve 4721 sayılı Türk medeni kanununa göre soybağının kurulması reddi, düzeltilmesi itiraz davaları ve soybağının hükümleri : Gençcan, Ömer Uğur, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yeni vakıflar hukuku: Aykul, Ömer. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüzel kişilerde kişilik hakkı ve korunması / Gönen, Doruk. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni Hukuk'ta Olay Çözüm Tekniği Prof. Dr. Halil Akkanat Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan tazminat davaları / Günay, Erhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Basın yolu ile kişilik haklarının ihlali / Esendal, Nihan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk hukukunda ad ve adın değiştirilmesi / Cengiz, Bilal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuka giriş ve Türk medeni kanunu'nun başlangıç hükümleri / Kayıhan, Şaban, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk metodolojisi / Demir, Abdullah Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk başlangıcı ve metodolojisi : Demir, Abdullah, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuk pratik çalışmaları ve sınav soruları / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Aynî haklara uygulanacak hukukun ve yetkili yargı merciinin tayininde irade serbestîsi prensibi / Ömeroğlu, Ekin (Hacıbekiroğlu), Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa hukukunun metodolojisi / Gözler, Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248 .O8 E37 2018 Book Efruz Bey / Ömer Seyfeddin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ceza Hukuku'nda çocukların cinsel istismarı / Memiş Kartal, Pınar Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta nafakaya ilişkin yeni sistem / Aygün, Mesut, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Emsal içtihatlarla Türk medeni hukukunda koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması : Dağlı, Mehmet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çocuk hukuku / Serozan, Rona Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Teminat sözleşmelerinde eşlerin hukuki işlem özgürlüğüne getirilen sınırlamalar / Bulut, Meltem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Katkı-katılma alacağı : Kılıçoğlu, Ahmet Mithat Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku dersleri / Önder, Ayhan. Ayrılmış Ders Kitapları / Course Reserves
Book Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası / Güven, Aydın, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi ve tasfiyesi / Deniz, Miray Özer, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk hukukunda anlaşmalı boşanma / Bilgin, Esra Pınar Yılmaz, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesi hukuku / Toroslu, Nevzat Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Aile hukuku / Öztan, Bilge. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Soybağı tespiti / Akar, Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesi hukuku : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk hukukunda ve uluslararası hukukta nafaka / Bozdağ, Gonca Gülfem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Miras hukuku / Kılıçoğlu, Ahmet Mithat Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza hukuku mevzuatı / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Miras hukuku : Serozan, Rona, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Miras hukuku pratik çalışmaları : Yüce, Melek Bilgin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book T.C. anayasası TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve ilgili mevzuat / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hükmün açıklanmasının geri bırakılması / Epözdemir, Rezan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Miras Hukuku / Hatemi, Hüseyin, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX540 .H38 2018 Book Aile hukuku / Hatemi, Hüseyin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ölüme bağlı tasarrufların iptali / Güneri, Cemal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mirasın paylaşılmasından sonra mirasçıların müteselsil sorumluluğu / Dalkılıç, Nesibe Gülgün Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi Canan RUHİ / Ahmet Cemal RUHİ Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Miras hukuku : Öztan, Bilge. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Miras hukuku : İmre, Zahit. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Taraf İradelerinin Etkisi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mirasçılık belgesi verilmesi ve belgenin iptali davaları / Günay, Erhan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk hukukunda mirasa uygulanacak hukuk / Altıparmak, Ayşe Kübra, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Üvey ailede hukuki ilişkiler hısımlık ve özellikle üvey çocukların üvey ebeveynlerince evlât edinilmesi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tenkise esas alınan tereke / Kurtbaş, Serap, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Aile hukuku / Erdem, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mal rejimleri hukuku / Gençcan, Ömer Uğur Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa TCK - CMK ve İnfaz Kanunu Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk medeni hukuk öğreti ve uygulamasında yoksulluk nafakası / Demir, Mecit Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Şematik ceza hukuku genel hükümler / Demirbaş, Timur Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnfaz hukuku / Demirbaş, Ali Timur, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Aile hukuku / Kılıçoğlu, Ahmet M. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Koşullu salıverilme, denetimli serbestlik ve ceza infaz sorunları / Şen, Ersan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk medenî hukuku / Akıntürk, Turgut, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Edinilmiş mallara katılma rejiminde değer artış payı / Midyat, Nuri Aziz Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesinde maddi gerçeğin tespiti / Karakehya, Hakan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnfaz hukuku/ Özbek, Veli Özer . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Velayet hukuku (en son bölge adliye mahkemesi ve yargıtay kararları ile) / Ruhi, Canan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesinde istinaf / Güngör, Devrim, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi / Zeytin, Zafer. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Velayetin tevdii / Akkışla, Hasibe Sena Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesi hukuku / Şahin, Cumhur. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book (Ana hatları, slayt resimleri, sözleşme ve dava dilekçesi örnekleri ile) yasal mal rejimi (edinilmiş mallara katılma rejimi) ve tasfiyesi (özet ve uygulamaya yönelik bilgi) / Özdamar, Demet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesi hukuku : Ünver, Yener . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesi hukukunda koruma tedbirleri / Öztürk, Bahri Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza hukukunda suça teşebbüs / İpekçioğlu, Pervin Aksoy. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza muhakemesi hukuku / Centel, Nur Başar, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında ceza muhakemesinde delil ve ispat / Birtek, Fatih, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İhaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçları / Soyaslan, Doğan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Edimin ifasına fesat karıştırma suçu : Özdemir, Didar, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku genel hükümler dersleri / Özen, Mustafa Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Öğreti ve uygulama ışığında ceza hukuku : Özen, Mustafa, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza hukukunda haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları / Gürocak, İsmail, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Öğreti ve uygulama ışığında ceza muhakemesi hukuku / Özen, Mustafa, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay kararları çerçevesinde dolandırıcılık suçları / Kamışlı, Gani, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Öğreti ve uygulama ışığında ceza hukuku : Özen, Mustafa, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri ve Yargıtay ilamları ile dolandırıcılık / Yüksektepe, Mert Asker, Genel Koleksiyon / Main Collection
TS171.95 .T44 2018 Book Thermo-mechanical modeling of additive manufacturing / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Açıklamalı-şematik pratik çalışma kitabı I : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Açıklamalı-şematik pratik çalışma kitabı I : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uygulamadan örnek hükümlerle dolandırıcılık suçları / Taneri, Gökhan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku : Hakeri, Hakan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu / Baş, Eylem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku : Demirtaş, Timur Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku özel hükümler pratik çalışmalar/ Tezcan, Durmuş. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satım sözleşmeleri - CISG / Zeytin, Zafer Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdari yergı'da ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat davaları / Çelik, Çelik Ahmet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sözleşmelerin şekli ve şekil yönünden hükümsüzlüğü / Özbilen, Arif Barış, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eski medeni kanunumuzla karşılaştırmalı olarak Türk medeni kanununa göre mirasın reddi : Helvacı, İlhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması uyarınca Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta aynen ifa talebi / Başoğlu, Başak. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tarım işletmelerinin ve arazilerinin miras yoluyla intikali / Özay, Osman Levent, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sağlık hukuku alanında teşhis ve tedavi sözleşmesi / Özdemir, Hayrünnisa, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk miras hukukunda tenkis / Nar, Ahmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sorularla 12 bankaya karşı üç kat tazminat (kartel tazminatı) davası rehberi / Akipek Öcal, Şebnem. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Miras ortaklığı / Fidan, Özlem Sarı, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Şekle aykırılığın olumsuz sonuçlarının düzeltilmesi/ Altaş, Hüseyin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi / Erhan GÜNAY. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kutsal insan : Agamben, Giorgio, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Etik / Kuçuradi, İoanna. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları : Kuçuradi, İoanna. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan ve değerleri: Kuçuradi, İoanna, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uludağ konuşmaları : Kuçuradi, Ioanna. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Modern devletin gelişimi : Poggi, Gianfranco Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare Hukuku Soru Bankası (Alesta) Yaşar Mirzaoğlu Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sosyoloji : Giddens, Anthony. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku / Günday, Metin . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book "Devlet aklı" kıskacında hukuk devleti / Sancar, Mithat, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru / Kanadoğlu, Korkut, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru / Kanadoğlu, Korkut, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Oğuzman, M. Kemal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Oğuzman, M. Kemal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kararları : Cinmen, Ergin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda kabul edilebilirlik aşaması / Güveyi, Nazmiye, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa Mahkemesi kararları ışığında bireysel başvuru hakkı / Özbudak, Coşkun, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İşyerinde ifade özgürlüğü : Erdoğan, Gülnur. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anayasa Mahkemesi uygulamaları kapsamında bireysel başvuruda kabul edilebilirlik şartları / Efe, Metin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde basın özgürlüğü ve devletin yükümlülükleri / Çakmak, Ufuk Ramazan. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .B67 2017 Book Borçlar hukuku, genel bölüm / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çağdaş devlet düzenleri : Eroğul, Cem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Unutulma hakkı : Sözüer, Eren, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tritton on intellectual property in Europe. Tritton, Guy, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tritton on intellectual property in Europe. Tritton, Guy, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları hukuku / Aybay, Rona Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Cansel, Erol, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk idare hukuku / Akyılmaz, Bahtiyar. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları hukuku / Kalabalık, Halil, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku / Canatan, Bilal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Kılıçoğlu, Ahmet M. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası alanda insan hakları / Çağıran, Mehmet Emin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Birleşmiş Milletler sözleşmelerinde insan haklarının bireysel başvuru usulü yoluyla korunması / Öztürk, Gülce. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Eren, Fikret . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sorumluluk hukuku : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku genel hükümler / Nomer, Haluk N. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Avrupa insan hakları sözleşmesinde mülkiyet hakkı / Gemalmaz, H. Burak. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ve Avrupa hukukunda temel hak boyutuyla adil yargılanma hakkı / Takcı, Tuğçe. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku özel hükümler : Gümüş, Mustafa Alper, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında hakkaniyete uygun tatmin / Erge, Recep Ersel Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hollanda hukukunda ötanazi düzenlemesi ve Türk hukukunda uygulanabilirliği sorunu / Özsarı, Berat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü ve Türkiye örneği / Çözeli, Yusuf, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu / Eren, Hayrettin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Avrupa Birliği'nde insan haklarının gelişimi ve korunması : Bilgin, Ahmet Burak Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku dersleri / Gözler, Kemal Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bireysel başvuruda 3 yıl: bir insan hakları karnesi / Bilgin, Ahmet Burak, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları hukukunda üçüncü kuşak haklar / Akbaba, Ahmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası hukukta ve Türkiye'de eğitim hakkı / Adıgüzel, Selminaz, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinde mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümü / Kamışlı, Gani, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinde ve Türk hukukunda adil yargılanma hakkı / Turan, Hüseyin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk hukukunda toplantı ve gösteri yürüyüşleri / İşgören, Ali Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnternette ırkçılık / Akdeniz, Yaman. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tıbbi müdahaleler karşısında insan hakları, açlık grevi ve AIDS/HIV / Doğru, Ezgi Kızılkaya, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kira hukuku şerhi (TBK m.299-332) / Acar, Faruk Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları hukuku / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları hukuku'nda danışma görüşlerinin yeri, işlevi ve etkililiği / Saçar, Ali, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yaşama hakkı / Bahadır, Oktay. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book AİHM içtihadında ayrımcılık yasağı çerçevesinde kadına yönelik şiddet / Kuyucu, Nisan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK ve CISG Uyarınca / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Avrupa insan hakları hukuku / Gözlügöl, Said Vakkas, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasında kamu güvenliği ölçütü / Kızılyel, Serkan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Latin Amerika Ülkelerinde Başkanlık Sistemi / Murat Açıl. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk anayasa hukuku / İba, Şeref. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk anayasa hukuku / İba, Şeref. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçu : Topçu, Kemal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borca aykırılık, dönme ve fesih / İnal, H. Tamer. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ulusal insan hakları mekanizmaları mevzuatı / Algan, Bülent Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sorularla Anayasa Hukuku / Faruk Bilir. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sorularla Anayasa Hukuku / Faruk Bilir. Genel Koleksiyon / Main Collection
AV ML3918.R63 D36 2018 Music digital recording Dance the blues: CD02118 DVD/VCD Koleksiyonu / Audio Visual
Book Borçlar hukuku, genel bölüm / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kişisel verilerin korunması / Küzeci, Elif. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 1982 anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku / Tanör, Bülent. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 1982 anayasasına göre Türk Anayasa Hukuku / Tanör, Bülent. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Vergi hukukuna ilişkin anayasal ilkeler (Makaleler) / Karakoç, Yusuf. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türkiye'de Seçim Sistemleri / Burak Cop. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Genel kamu hukuku : Aybay, Rona, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Genel kamu hukuku : Aybay, Rona, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ayrımcılık : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan hakları ve imparatorluk : Douzinas, Costas, Genel Koleksiyon / Main Collection
AM7 .B89 2018 Book Büyük değişimler çağında üniversite müzeleri : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İslam topraklarında otoriter rejimler / Luizard, Pierre-Jean Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sayiştay hukuku / Mutluer, M. Kâmil, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çağdaş siyaset felsefesine giriş / Kymlicka, Will. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tamamlanmamış devlet : Mezghani, Ali Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku : Odyakmaz, Zehra Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukuku / Memiş, Tekin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukuku / Memiş, Tekin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukuku / Memiş, Tekin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bankacılık kanunu şerhi / Alıcı, Yaşar. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anarşi, devlet, ve ütopya / Nozick, Robert, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devletler hukuku / Bozkurt, Enver. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu şerhi / Ünan, Samim Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu şerhi / Ünan, Samim Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu şerhi / Ünan, Samim Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu şerhi / Ünan, Samim Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu şerhi / Ünan, Samim Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu şerhi / Ünan, Samim Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku / Bozer, Ali Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku / Bozer, Ali Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku / Bozer, Ali Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku / Akgüner, Tayfun Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Viyana satım antlaşması'nda sözleşmenin kurulması / Oral, Tuğçe. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku / Bilgili, Fatih, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku / Bilgili, Fatih, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku / Bilgili, Fatih, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku: Bahtiyar, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku: Bahtiyar, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukuku: Bahtiyar, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) uyarınca alıcının sözleşmeden dönmesi / Yelkenci, Işıl, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukukunda haklı beklentinin korunması / Boz, Selma Sacit, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satımına ilişkin BM antlaşmasında ve Avrupa borçlar hukuku prensiplerinde tazminat sorumluluğunun sınırlandırılmasında öngörülebilirlik ilkesi / Ulusu, Ayşe Elif, Genel Koleksiyon / Main Collection
Mixed Materials E-ticaret sektöründe tüketici hukuku uygulamaları / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book CISG uygulamasında sözleşmenin ihlali halinde alıcının hakları ve özellikle alıcının tazminat talep etme hakkı / Dayıoğlu, Yavuz Genel Koleksiyon / Main Collection
Book CISG uyarınca alıcının yükümlülükleri ve sözleşmeye aykırılık halinde satıcının hakları / Kanışlı, Erhan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay kararları ışığında hırsızlık suçu (m. 141-147) / Yenidünya, Ahmet Caner, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book CISG (Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması) Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu / Kaya, Cansu, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası Yatırım Tahkiminde Şeffaflık Kavramı Doç. Dr. Pınar Karacan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası satım hukuku : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mülteci Hukukunda Geçici Koruma Dr. Esra Eren Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sözleşmeden dönme / Serozan, Rona Genel Koleksiyon / Main Collection
N410 .M89 2018 Book Müze'de müzik/ Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Hukukunda Yabancı Yatırımcı Olarak Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri Ömür Karaağaç Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası Yatırım Hukuku Prof. Dr. Şaban Kayıhan, Yrd. Doç. Dr. Etem Kara Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku ve idari yargılama hukuku pratik çalışmaları ve test soruları / Yavuzdoğan, Seçkin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukunda Kalıcı Bir Çözüm Olarak Yerel Entegrasyon Cansu Kaya Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay kararları ışığında mala zarar verme suçları : Alşahin, Mehmet Emin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İlac̨ hukuku bağlamında idarenin sorumluluğu / Ersöz, A. Kürşat, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması / İzmirli, Lale Ayhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk idare hukukuna göre istimvalin rejimi / Yayla, Ahmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlunun temerrüdünde sözleşmeden dönme / Buz, Vedat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Gerçek olmayan vekâletsiz iş görme ve menfaat devri yaptırımı / Süzel, Ece Baş, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6098 sayılı Türk borçlar kanunu'na göre aşırı yararlanma kavramı / Çakırca, Seda İrem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kredi ve diğer finansman sözleşmelerinde tüketicinin korunması / Atamer, Yeşim M., Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk ve ekonomi perspektifinden sözleşme hukuku ve sözleşme yaptırımlarının ekonomik analizi / Sanlı, Kerem Cem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku pratik çalışmaları : Azrak, Ali Ülkü, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre borçlar hukuku dersleri: Yavuz, Cevdet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdarenin taraf olduğu kira sözleşmelerinin hukuki rejimi : Ayhan, Fatma, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk idare hukukunda kanunî idare ilkesi / Akbulut, Emre, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuka ve ahlâka aykırılık unsurları çerçevesinde salt malvarlığı zararlarının tanzimi / Aksoy, Pınar Çağlayan. Genel Koleksiyon / Main Collection
N410 U58 2017 Book 5. Uluslararası Sanat Sempozyumu Karma Sergisi = 5th International Art Symposium : 3. Uluslararası Seramik Pişirim Çalıştayı Karma Sergisi = 3rd. International Ceramic Firing Workshop Group Exhibition. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukukunda kuramsal olarak kamu yararı / Çakmak, N. Münci Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Tercier, Pierre, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk idare hukukunda adsız düzenleyici işlemler / Şanlı Atay, Yeliz. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk eğitimi yöntemi olarak idare hukukunda sanal mahkemeler / Çolak, Nusret İlker. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İsveç idare hukuku : Akıncı, Müslüm. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 71 çerçevesinde tehlike sorumluluğu / Çekin, Mesut Serdar, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk başlangıcı / Işıktaç, Yasemin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book ICSID tahkiminde kişi bakımından yetki Demir, ışıl Egemen Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku açısından Türkiye'de elektrik sektörünün regülasyonu ve Avrupa Birligi, Rusya, Çin ve Güney Amerika uygulamaları / Özcan, Elvin Evrim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Müteselsil sorumluluk : Özdoğan, Nurcihan Dalcı, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdarî yargı kararlarının uygulanması konusuna Danıştay'ın yaklaşımı : Kaya, Cemil. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yeni sosyo-ekonomik boyutuyla maddi zarar kavramı / Büyüksağiş, Erdem. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Borçlar Kanununa göre genel tehlike sorumluluğu / Yücel, Özge, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay kararları ışığı altında hürriyete karşı suçlar / Yurtcan, Erdener, Genel Koleksiyon / Main Collection
PL235 .Ş3 .Y43 2013 Book Yedi ulu ozandan : Şahin, Şah Hüseyin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Oğuzman, M. Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Oğuzman, M. Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Viyana satım sözleşmesinde (CISG) ifa engelleri ve sonuçları / Sert, Selin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku : Oğuzman, M. Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Satış sözleşmesinde riskin geçişi : Oruç, Murat Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Borçlar hukuku uygulamaları : Akıncı, Şahin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdari yargı kararlarına karşı başvuru yolları : Çağlayan, Ramazan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk borçlar kanunu ve Viyana satım konvansiyonu (CISG) hükümleri ışığında gönderme satımı / Yeniçe, Özge, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Rehin hukuku dersleri / Acar, Faruk Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İstanbul Şerhi : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre sözleşmenin kurulması / Akhmetov, Zhassulan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Zararı azaltma külfeti / Ormancı, Pınar Altınok, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satım hukuku (CISG) / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Haksız Fiil Tazminatı ile Koruma Tedbirlerine Aykırılıktan Doğan Tazminat Abdulkadir Ungan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında birleşmiş milletler antlaşması : Sarıkaya, Murat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kira Hukuku / İnceoğlu, Mehmet Murat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Viyana satım antlaşmasını uygulamak veya uygulamamak : Tarman, Zeynep Derya. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk borçlar hukuku : Yıldırım, Abdülkerim Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yabancıların Türkiye'de çalışma izinleri / Tiryaki, Hamit,
Book Acentenin denkleştirme talep etme hakkı / Ayan, Özge. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku felsefesine katkı : Metin, Sevtap Genel Koleksiyon / Main Collection
GC685.M3 M37 2018 c.2 Book Marmara Denizi'nin değişen oşinografik şartlarının izlenmesi projesi 2017 senesi çalışma verileri (ön raporlar) : 0057160 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kapitalizmden uygarlığa : Amin, Samir. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çağdaş Alman sosyolojisi/ Aron, Raymond, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sosyolojiye giriş dersleri / Riutort, Philippe. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Antikiteden feodalizme geçişler / Anderson, Perry Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Spektrum : Anderson, Perry, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devlet ve devrim Lenin, Vladimir Ilʹich.
Book Liberal virüs : Amin, Samir,
Book Sosyoloji ve felsefe / Durkheim, Emile,
Book Hukuk Üzerine Adam Smith
Book Human rights law / Karaman, Ebru Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk dernekler hukuku/ Ballar, Suat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Borçlar Hukukunda kötü ifa/ Aral, Fahrettin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni hukuk : Kılıçoğlu, Ahmet M. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku : Sancakdar, Oğuz, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX858 A49 2010 Book Sözleşmenin Yorumu / Akyol , Şener. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdari yargı : Sancakdar, Oğuz, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk sorumluluk hukukunda yansıma zararı / Çakırca, Seda İrem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku: Sancakdar, Oğuz . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht Rolf Stober Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Wirtschaftsverwaltungsrecht Winfried Kluth Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Siyaset, sosyoloji ve toplumsal teori : Giddens, Anthony Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sosyoloji / Giddens, Anthony. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İmar hukuku dersleri / Kalabalık, Halil, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdari Yargılama Hukuku Çözümlü Pratik Çalışmalar Ayşegül Özkurt Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İngiliz devrimler çağı : Hill, Christopher, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İngiltere'de devrim çağı, 1603 - 1714 / Hill, Christopher, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Dünya altüst oldu: Hill, Christopher, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza kanunu şerhi / Donay, Süheyl. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Denemeler / David Hume. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku: Tan , Turgut . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sosyoloji ve Sosyal Bilimler-Sosyoloji Bilimine Giriş I / Robert Ezra Park. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Asimilasyon ve sosyal kontrol : Park, Robert Ezra, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sosyalizm Dersleri / Emile Durkheim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Demokratik yönetim üzerine düşünceler / Mill, John Stuart Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ulus Nedir? / Ernest Renan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eğitim ve Sosyoloji / Emile Durkheim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan haklarının sonu : Douzinas, Costas, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tanrısız din / Dworkin, Ronald. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Minerva'nın baykuşu: Abramson, Jeffrey B. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku Adli Hakimlik Sınavı Pratik Soru Bankası Gökhan Taneri Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Siyaset sosyolojisi : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukukun ahlakı / Fuller, L. L. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Platon’da varlık ve yasa / İşsevenler, O. Vahdet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yapıbozumsal adalet / Sağlam, Rabia, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sağlık ve tıp hukukunda sorumluluk ve insan hakları : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Biyopolitika / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Biyopolitika / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku : Hakeri, Hakan Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1822 .A45 2009 Book Medenî usûl hukukunda istinaf / Akkaya, Tolga 0057164 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ceza Hukuku : Özgenç, İzzet. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1888 .M87 2016 Book İcra ve iflâs hukukunda; menfi tespit ve istirdat davaları / Muşul, Timuçin 0057163 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1909 .M87 2017 Book İcra ve iflas hukukunda rehnin paraya çevrilmesi / Muşul, Timuçin 0057162 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1888 .A4 2013 Book Medeni usul ve icra iflas hukukunda yaklaşık ispat / Albayrak, Hakan, 0057161 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tritton on intellectual property in Europe. Tritton, Guy,
KKX1460 .B35 2010 Book Türk iş hukukunda manevi tazminat / Bal, Özlem 0057166 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ve Amerikan ceza hukukunda zorunluluk hali / Bekar, Elif. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki yönlerine dair Lahey sözleşmesi kapsamında çocuğun iadesi talebinin red nedenleri / Bozdağ, Gonca Gülfem, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yabancı çekişmesiz yargı kararlarının Türk hukukunda tanınması / Tütüncübaşı, Uğur, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Faşizm ve diktatörlük = Poulantzas, Nicos Ar, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kapitalizm demokrasiye karşı : Wood, Ellen Meiksins. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası tahkimde belge ibrazı / Gökyayla, Cemile Demir, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Günışığında yönetim: Özay, İlhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Özgürlük ve mülkiyet : Wood, Ellen Meiksins Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yuttaşlardan lordlara : Wood, Ellen Meiksins. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye imparatorluğu Wood, Ellen Meiksins. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sosyal hukuk : Başbuğ, Aydın,
Book Marksist devlet ve hukuk teorisi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İş ve hukuk : Başbuğ, Aydın,
Book Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 24. maddesi çerçevesinde sözleşmeye uygulanacak hukuk / Demirkol, Berk, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kamu Hukukunun Temelleri / Martin Loughlin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası tahkimde yetki sorunları / Erkan, Mustafa, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası Usûl Hukukunda geçiçi hukukî koruma / Hadimoğlu, Nimet Özbek, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tanıma, tenfiz : Güven, Pelin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Modern Hukukun Kaderi / Duncan Kennedy. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Modernitenin Sonunda Yeniden Vitoria'yla / Cemal Bali Akal, Cansu Muratoğlu. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Dersler : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Modern düşüncenin doğuşu : Akal, Cemal Bali, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk komedyası : Turinay, Faruk Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İktidarın üç yüzü / Akal, Cemal Bali, 1949-. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku / Bahtiyar, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku / Bahtiyar, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku / Bahtiyar, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Edebiyat, hukuk ve sair tuhaflıklar / Marakoğlu, A. Ozan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku : Ayhan, Rıza . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku : Ayhan, Rıza . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku : Ayhan, Rıza . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devlet kuramı / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku / Bozer, Ali. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku / Bozer, Ali. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku / Bozer, Ali. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Özgürlüğün geleceği yoktur : Akal, Cemal Bali, 1949-. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İmar Hukuku dersleri / Sezer, Yasin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk nedir? / Akal, Cemal Bali. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Machiavelli, Makyavelizm ve modernite / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk ya da kukla tiyatrosu : Akal, Cemal Bâli, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devlet üzerine: Bourdieu, Pierre, 1930-2002, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kişilere karşı suçlar / Meran, Necati Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası ceza mahkemesi / Aslan, M. Yasin
Book Avam ve görenek : Thompson, E. P. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .A985 2016 Book Medenî usul hukukunda davanın geri alınması / Aslan, Kudret 0057165 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devlet tartışmaları : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Cinsel suçlar / Taner, Gökhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Economics of administrative law / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Liberalizmden sosyal reforma: Oğuz, Cem Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Adalet ilkeleri ve Türk hukukundaki serüveni / Demirdal, Mustafa Balkan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza kanununda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar : Gündüz, Remzi. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Osmanlı Devleti'nde kanun yapma geleneği ve Cumhuriyet Döneminde uygulanan Osmanlı Kanunları / Örsten, Seda Esirgen, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bir adalet teorisi / Rawls, John, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ceza Hukukunda dolandırıcılık suçları / Parlar, Ali.
Book Kapitülasyonlar ve Osmanlı - Türk Adli ve idari modernleşmesi / Apaydın, Bahadır, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Osmanlı düzeninde kadılık / Anıl, Yaşar Şahin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Askeri Ceza Kanunu'nda ve Türk Ceza Kanunu'nda sahtecilik suçları / Aslan, M. Yasin,
Book Osmanlı Devletiʹnde gayrimüslimlerin din ve vicdan hürriyetleri bağlamında mâbedlerinin hukuki statüsü / Koyuncu, Nuran, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Philosophy of law / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk / Aynur Eren Gümüş, Mustafa Alper Gümüş. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book The Routledge companion to philosophy of law / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türkiye'nin Siyasi Hayatı / Davut Dursun. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukukunda meşru savunma ve haksız tahrik / Parlar, Ali,
KKX4314 .G85 2017 Book 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu" ve "etkin pişmanlık" : Gültaş, Veysel Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tanrı devletinden kral - devlete: siyasal düşünceler / Ağaoğulları, M. Ali . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Theory and practice of the European Convention on Human Rights / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İmparatorluktan tanrı devletine / Ağaoğulları, M. Ali . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Teoride ve uygulamada savaş suçları / Aslan, M. Yasin.
Book Askerî ceza hukuku / Kangal, Zeynel Temel Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bildirileriyle 1950-1970 dönemi sıkıyönetimleri / Üskül, M. Zafer, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bildirileriyle 1974-1980 dönemi sıkıyönetimleri / Üskül, M. Zafer, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçu (TCK m.191) / Çetin, Soner Hamza
Book Harris, O’Boyle & Warbrick : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bildirileriyle 12 Mart 1971 dönemi sıkıyönetimi / Üskül, M. Zafer, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ekonomik kamu yararı kavramının Türk idare hukukundaki anlam ve işlevi / Uyanık, Halit
Book Kahraman doktor ihtiyar acuzeye karşı : Erkaya Balsoy, Gülhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdeoloji : Eagleton, Terry, Genel Koleksiyon / Main Collection
K2400 .G87 2016 Book New York sözleşmesi bağlamında usûlî tenfiz engelleri / Gül, Mehmet Akif, 0057175 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Marx neden haklıydı? / Eagleton, Terry, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukukta yöntem / Serozan, Rona Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Zor ve silah kullanmada “standart bir uygulama modeli” : Kaygusuz, Ziyaettin
Book Postmodernizmin yanılsamaları / Eagleton, Terry, Genel Koleksiyon / Main Collection
HM477.F8 D8719 2016 Book Ahlak ve toplum / Durkheim, Emile, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk hukukunda azınlıklar ve milliyetçilik / Bayır, Derya. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sokrates'ten jakobenlere Batı'da siyasal düşünceler / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sokrates'ten jakobenlere Batı'da siyasal düşünceler / Genel Koleksiyon / Main Collection
BV629 .L8819 2016 Book Seküler otorite sivil yönetim / Luther, Martin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yeni Türk medeni kanunu eşya hukuku : Karahasan, Mustafa Reşit. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Marksizm, insan ve toplum: Balibar, Seve, Althusser, Bourdieu Timur, Taner. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi üzerine : Jellinek, Georg
Book Filozof olmayanlar için felsefeye giriş : Althusser, Louis, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İki Filozof : Althusser, Louis. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Siyasi denemeler / Hume, David
Book Türk Ceza Kanunu genel hükümler şerhi / Mahmutoğlu, Fatih Selami Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ceza Kanunu gazi şerhi : Özgenç, İzzet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza kanunu'nda etkin pişmanlık gönüllü vazgeçme ve şahsi cezasızlık sebepleri Parlar, Ali. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ceza Kanunu'nda etkin pişmanlık / Baba, Yasemin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda konut dokunulmazlığının ihlali suçu / Kiziroğlu, Serap Keskin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza kanununda suçu bildirmeme suçları : Kocasakal, Ümit Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bilişim alanında suçlar / Akbulut, Berrin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bilişim alanında suçlar / Akbulut, Berrin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüzel kişilerin ceza sorumluluğu / Kangal, Zeynel T. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kabahatler hukuku yazıları / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukukunda kadın / Gönenç, Fulya İlçin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukukunda crimen kavramı / Gürten, Kadir, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukukundan günümüze taşınmaz lehine irtifak hakları / Apaydın, Bahar Öcal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 100 soru-100 cevap Roma borçlar hukuku / Somer, Pervin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuka giriş : Fendoğlu, Hasan Tahsin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma borçlar hukuku pratik çalışmaları / Gönenç, Fulya İlçin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukukunda suç ve ceza / Türkoğlu, Halide Gökçe, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuka giriş : Dinçkol, Abdullah. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukukun temel kavramları : Gözler, Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuka giriş / Esener, Turhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukukunda çevrenin korunmasına ilişkin hukuki vasıtalar / Söğüt, İpek Sevda. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukuk : Ekşi, Nuray Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tahkim uygulaması : Ortakaya, Malike Polat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk vatandaşlık hukuku / Erdem, Bahattin Bahadır Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukuk / Çelikel, Aysel Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası ticaret ve yatırım uyuşmazlıklarında dostane çözüm : Zenginkuzucu, Dikran M., Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türklerin kişi hâllerine ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi (MÖHUK m. 41) / Erten, Rifat Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukuk el kitabı : kanunlar ihtilafı kuralları, milletlerarası usul hukuku : örnekler, şemalar, terimler / Tarman, Zeynep Derya, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk vatandaşlık hukuku / Doğan, Vahit Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Aile hukukuna ilişkin yabancı kararların tanınması / Malkoç, Ebru Şensöz, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tanınmamış devletlerin yasa, hukuki işlem ve kararlarının tanınması / Özkan, Işıl, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde karşılıklılık esası / Demirkol, Özüm, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukuk/ Doğan, Vahit. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta franchise sözleşmesine uygulanacak hukuk / Erdoğan, Burcu İrge, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta taşınmazlara ilişkin sözleşmeler / Çınar, Kazım. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay kararları ışığında milletlerarası miras hukuku / Ekşi, Nuray. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yabancılar ve uluslararası koruma hukuku / Ekşi, Nuray Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası usûl hukukunda paralel davalar / Bayraktaroğlu Özçelik, Gülüm. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta Culpa in Contrahendo sorumluluğuna uygulanacak hukukun tayini / Sirmen, Kazım Sedat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tanıma ve tenfiz davalarında kararı veren mahkemenin yetkisinin denetimi / Süzen, Begüm, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Adli yardım, tebligat ve istinabe / Ruhi, Ahmet Cemal Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tahkim öncesi uyuşmazlık çözüm usulleri ve bu usuller tüketilmeden tahkime başvurulmasının sonuçları / Ekşi, Nuray, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta temsile uygulanacak hukuk : Huysal, Burak, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası yatırım hukukunda dolaylı kamulaştırma / Erden, H. Zeynep Nalçacıoğlu, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası ticari tahkimde tahkim anlaşması yapma yetkisi ve bu yetkiye uygulanacak hukuk : Işık, Fatih, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası özel hukukta yabancı devletlerin sınırlı yargı ve icra muafiyeti / Süral, Bahar Ceyda Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) şerhi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) şerhi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Vatandaşlık hukuku / Aybay, Rona, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Karayolu ile uluslararası eşya taşıma hukuku : Erdil, Engin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk, Alman ve İsviçre milletlerarası özel hukuklarında ad / Arning, Hatice Selin Pürselim, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukuk bakımından mal rejimleri : Perçin, Gizem Ersen, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası ticari tahkimde tahkim usulüne uygulanacak hukuk ve deliller / Aygül, Musa. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukuk çerçevesinde milletlerarası mal satımına ilişkin BM. sözleşmesinin uygulama alanı : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda idari gözetim / Ekşi, Nuray Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta mutad mesken kavramı / Arslan, İlyas, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta finansal kiralama (leasing) sözleşmesi / Acun Mekengeç, Merve, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası usûl hukuku / Özkan, Işıl Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası tahkim anlaşmasının kurulması ve etkisi / Keskin, Cansu Yener. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk yabancılar hukuku / Doğan, Vahit Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk hukukunda tahkim sözleşmesi / Aydemir, Fatih, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sporda uluslararası tahkim yargılaması ve Türkiye'de hukuki durum / Bağlan, Aysu Melis, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası özel hukukta sivil hava taşımacılığı kazaları ve taşıyıcının hukukî sorumluluğu / Tunçagil, Gülce Gümüşlü, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Zayıf tarafın korunduğu sözleşmelerde mahkemelerin milletlerarası yetkisi : Koca, Sema Çörtoğlu, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletler arası ticari tahkimde doğrudan uygulanan kuralların etkisi / Ceylan, Nazlı Albayrak, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Aynî haklardan doğan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme / Mekengeç, Merve Acun, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası menkul kıymet yatırım uyuşmazlıklarında tahkim / Ceviz, Resul, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kitlesel akın (sığınma) durumunda geçici koruma rejimi ve asgari muamele standardı / Yılmaz, Sibel. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Birleşme ve devralma işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve tahkim / Çelebi, Ali Ergin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devletlerarası tahkim / Özturanlı, Beyza Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tahkim sözleşmesinin geçerliliği / İlhan, Hüseyin Afşın, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yabancılar ve uluslararası koruma kanununun değerlendirilmesi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli Evrak Hukuku / Fırat ÖZTAN. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli Evrak Hukuku / Fırat ÖZTAN. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6728 Sayılı Kanun ile değişmiş Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununa göre kıymetli evrak hukuku / Kayıhan, Şaban Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6728 Sayılı Kanun ile değişmiş Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununa göre kıymetli evrak hukuku / Kayıhan, Şaban Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6728 Sayılı Kanun ile değişmiş Türk Ticaret Kanunu ve Çek Kanununa göre kıymetli evrak hukuku / Kayıhan, Şaban Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Feminist perspektiften düşünce tarihinin köşe taşları ve ideal bir hukuk arayışı / Demir, Nazlı Hilal Genel Koleksiyon / Main Collection
PS507 .N65 1995 Book The Norton anthology of American literature / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisi / Işıktaç, Yasemin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisi / Işıktaç, Yasemin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisine giriş / Gürkan, Ülker. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisine giriş / Gürkan, Ülker. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ekolojik Kriz Etik ve Hukuk / Zeynep Özlem Üskül Engin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hayek'te özgürlük, zorlama ve özgür bir toplumun güvenceleri / Kararmaz, Furkan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Zorunlu eğitim : Akçabay, Fehmiye Ceren. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Antropoloji penceresinden hukuk : Delice, Aslan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İlkel toplumlarda toplumsal kontrol : Özcan, Mehmet Tevfik. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüketici hukuku ile ilgili Avrupa Birliği direktifleri : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milli şerh : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisi yazıları / Yüksel, Mehmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisi yazıları / Yüksel, Mehmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüketici hukuku dersleri / Aslan, İsmail Yılmaz Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisi / Weber, Max, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk sosyolojisi / Weber, Max, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Georg Jellinek'in hak ve devlet kuramı / Güngören Bulgan, Birden, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kamu hukuku bilgisi / Akad, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Felsefe, sosyoloj, hukuk ve devlet / Öktem, Niyazi Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Felsefe, sosyoloj, hukuk ve devlet / Öktem, Niyazi Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti / Manav, Hakkı. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüketicinin korunması hukuku : Zevkliler, Aydın. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk ve Adalet / Arslan Topakkaya. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukuku : Akıncı, Şahin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk teorileri / Uygun, Oktay, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Dilekçe örnekleriyle uygulamada yürütmenin durdurulması / Koçak, Nazım Taha Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türkiye'de insan ticareti mağdurları / Genel Koleksiyon / Main Collection
PS507 .N65 1994 Book The Norton anthology of American literature / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku açısından petrol piyasası / Örs, Cengiz Ozan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma Hukuku dersleri : Rado , Türkan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı / Sever, Hanifi, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1746 .A45 2010 Book Medeni usul hukukunda avukatla temsil zorunluluğu / Akkan, Mine 0057167 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kamu ihale hukuku dersleri / Sezer, Yasin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk Kuramını Anlamak / Raymond Wacks. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Vatandaşlık hukuku dersleri / Nomer, Ergin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çarter sözleşmeleri / Ülgener, M. Fehmi. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Benjamin: Şiddet, Hukuk, İlahi Adalet / Ömer Faruk Gök. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargı etiği : Çetiner, Selma Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .A98 2013 Book Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) zaman bakımından uygulanması / Taşpınar Ayvaz, Sema 0057172 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Liberal adalet: Öztürk, Armağan, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1771 .A98 2001 Book Medeni yargılama hukukunda ispat sözleşmeleri / Taşpınar Ayvaz, Sema 0057174 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hak kavramının hukuk felsefesi açısından analizi / Beysan, Nazime. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devletler Hususî hukuku : Nomer, Ergin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk ve disiplin : Topuzkanamış, Engin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devlet teorisi : Jessop, Bob Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kapitalist devlette siyasal iktidar ve toplumsal sınıflar / Poulantzas, Nicos Ar. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Poulantzas kitabı : Poulantzas, Nicos Ar. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Karayolu ile uluslararası eşya taşıma hukuku ve CMR : Lale, Muktedir Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tabiiyet hukuku: gerçek kişiler - tüzel kişiler - şeyler / Güngör, Gülin. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .K65 2017 Book Medenî usul hukukunda iradî taraf değişikliği / Korkmaz, Hülya Taş 0057170 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book CMR ve Alman Ticaret Kanunu hükümleri ile mukayeseli olarak : Can, Mertol, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book CMR ve Alman Ticaret Kanunu hükümleri ile mukayeseli olarak : Can, Mertol, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .A455 2013 Book Kısmî dava / Akil, Cenk 0057171 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book CMR ve Alman Ticaret Kanunu hükümleri ile mukayeseli olarak : Can, Mertol, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Deniz ticareti hukuku : Kaner, İnci Deniz. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Deniz ticareti hukuku / Atamer, Kerim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Deniz ticareti hukuku / Atamer, Kerim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Deniz ticareti hukuku / Atamer, Kerim. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk özel sigorta hukuku : Can, Mertol, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk özel sigorta hukuku : Can, Mertol, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk özel sigorta hukuku : Can, Mertol, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk özel sigorta hukuku dersleri / Kayıhan, Şaban, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1888 .A98 2005 Book İcra-iflas hukukunda yeniden yapılandırma / Taşpınar Ayvaz, Sema 0057173 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk özel sigorta hukuku dersleri / Kayıhan, Şaban, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk özel sigorta hukuku dersleri / Kayıhan, Şaban, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sigorta hukuku / Kaner, İnci Deniz, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sigorta hukuku / Kaner, İnci Deniz, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sigorta hukuku / Kaner, İnci Deniz, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Öğreti ve uygulamada sigorta hukuku : Bilgen, Mahmut. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Öğreti ve uygulamada sigorta hukuku : Bilgen, Mahmut. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Öğreti ve uygulamada sigorta hukuku : Bilgen, Mahmut. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Rekabet hukuku dersleri / Aslan, İsmail Yılmaz Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet halleri ve buna ilişkin davalar / Dinç, Serhan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sınai mülkiyet kanunu neler getirdi? / Özer, Fatma, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Fikir ve sanat eserleri hukuku / Öztan, Fırat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Fikir ve sanat eserleri hukuku / Öztan, Fırat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Fikir ve sanat eserleri hukuku / Öztan, Fırat. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çek kanunu / Özgenç, İzzet. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukukunun esasları / Pulaşlı, Hasan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukukunun esasları / Pulaşlı, Hasan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli evrak hukukunun esasları / Pulaşlı, Hasan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kambiyo senetlerinde (çek-bono poliçe'de) def'iler = Yılmaz, A. Lerzan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme hukuku kıymetli evrak hukuku pratik çalışmaları : Erdil, Engin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu üzerine bir inceleme / Şit İmamoğlu, Başak. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uygulamalı ticari işletme hukuku : Uzunallı, Sevilay, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uygulamalı ticari işletme hukuku : Uzunallı, Sevilay, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uygulamalı ticari işletme hukuku : Uzunallı, Sevilay, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası usul hukukunda ihtiyati tedbirler : Kırlı Aydemir, Deniz Defne, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası usul hukukunda teminat / Çalışkan, Zeynep. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukukunda örtülü kazanç aktarımı suçu / Sadak, Murat, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk anonim şirketler hukukunda kayıtlı sermaye sistemi / Türkoğlu Utku, Ferah, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukukunda -genel yatırım tavsiyesi sunma faaliyeti ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında- yatırım tavsiyeleri / Yıldız, Burçak Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukukunda halka arz kavramı ve halka arza aracılık sözleşmeleri / Ayoğlu, Tolga. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunda farklılaştırılmış teselsül ilkesi / Yördem, Yılmaz. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anonim ortaklıkta finansal tablolar yedek akçeler ve kar dağıtımı / Çelik, Aydın. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ortaklıklarda tasfiye işlemlerinin Türk vergi sistemi açısndan değerlendirilmesi / Eşgin, Osman, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay kararları ışığında limited ortaklıklar hukuku / Şener, Oruç Hami. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anonim şirketlerde tasfiyeden dönme / Al Kılıç, Şengül, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Teoride ve uygulamada uluslararası hukuk - I / Aksar, Yusuf . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yeni Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına göre : Türk, Ahmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
KZ3410 A37 2017 Book Teoride ve uygulamada uluslararası hukuk - I / Aksar, Yusuf . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anonim ortaklıkta ultra vires doktrini ve ortaklığı bağlamaya yetkili organın (yönetim kurulunun) yetklilerinin sınırlandırılamaması / Hacımahmutoğlu, Sibel. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuki bakımdan halka açık anonim ortaklıklar ve halka arz / Manavgat, Çağlar, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Sirmen, A. Lale. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Sirmen, A. Lale. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Sirmen, A. Lale. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticaret hukuku pratik çalışmaları : Kayar, İsmail. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticaret hukuku pratik çalışmaları : Kayar, İsmail. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticaret hukuku pratik çalışmaları : Kayar, İsmail. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku: Oğuzman, M. Kemal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku: Oğuzman, M. Kemal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku: Oğuzman, M. Kemal. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anonim şirketlerde işadamı kararı ilkesinin (business judgment rule) uygulanması / Yaşar, Sevgi Bozkurt, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Pay sahibi haklarının korunması kapsamında anonim şirket yönetim kurulu kararlarının butlanı / Bahar Sayın, Hediye . Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Esener, Turhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Şirketler Hukuku / Tamer Bozkurt. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Şirketler Hukuku / Tamer Bozkurt. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Şirketler Hukuku / Tamer Bozkurt. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma borçlar hukuku / Tahiroğlu, Bülent. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Aybay, Aydın, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticaret hukuku uygulamaları / Boyacıoğlu, Cumhur. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticaret hukuku uygulamaları / Boyacıoğlu, Cumhur. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticaret hukuku uygulamaları / Boyacıoğlu, Cumhur. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Ertaş, Şeref, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Objektif cezalandırılabilme koşulları ve bu koşullar bağlamında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlar / Bekar, Elif. Genel Koleksiyon / Main Collection
KJA2436 .Ç45 2015 Book Roma eşya hukuku / Karadeniz Çelebican, Özcan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye Şirketlerinin Mali Durumunun İyileştirilmesine Yönelik Bir Çözüm Olarak: Garameye İştirakten Feragat Sözleşmesi (TTK m. 376) / Nevfel Akkaşoğlu Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari İşletme Hukuku / Bozkurt, Tamer, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari İşletme Hukuku / Bozkurt, Tamer, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari İşletme Hukuku / Bozkurt, Tamer, Genel Koleksiyon / Main Collection
Roma hukuku dersleri / Akıncı, Şahin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay 11. hukuk dairesinin Türk Ticaret Kanununa ilişkin kararları (2015-2016) / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işletme kirası / Aker, Halit. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari ad ve işaretler arasında karıştırılma tehlikesi : Bilge, Mehmet Emin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ticaret kanunu ve Türk borçlar kanunu ışığında Türk hukukunda acentelik sözleşmesi / Kayıhan, Şaban. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukuku :güncelliği / Villey, Michel. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Acentenin ücret hakkı / Karaege, Özge, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku : Antalya, Gökhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku : Antalya, Gökhan Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4610 T86 2000 Book Sorgulama soyut-somut : Tunçata, Uğurhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Anonim Şirketler Hukuku : Kırca, İsmail. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Roma hukuku dersleri / Tahiroğlu, Bülent. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku : Antalya, Gökhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukukunda yargı öncesi uyuşmazlık çözüm usulleri / Odyakmaz, Zehra Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Taşınır mülkiyeti / Ergüne, Mehmet Serkan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hukuki ve mali yönleriyle fatura / Kumkale, Rüknettin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İhalelere katılma rehberi kamu ihalelerinin yasal çerçevesi ve ihalelere katılma şartları / Zorba, F. Meltem Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ticari işlemlerde taşınır rehni : Antalya, Osman Gökhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Haksız rekabet hukukunun amacı ve koruduğu menfaatler / Güven, Şirin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Üretim ve iş sırlarının korunması ( özellikle haksız rekabet hukuku açısından ) / Bağrıaçık, Safiye Nur Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku pratik çalışmalar (tamamı çözümlü) / Başoğlu, Başak, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX48 .K35 1964 Book Türk hususi hukukunda atıf usulleri ve kısaltmalar / Kalpsüz, Turgut Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Pratik eşya hukuku : Ertaş, Şeref, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hakim Durumun Kötüye Kullanılması / Alphan Dinçkol. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk haksız rekabet hukukunda dürüstlük kuralına aykırı genel işlem şartı kullanımı ve yaptırımı / Bakır, Ayhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Şekli eşya hukuku : Ünal, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Rekabet hukukunda teşebbüsler ve teşebbüslerin hakim durumunun tespiti / Ocak, Nazmi, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnternette haksız rekabetin önlenmesi / Soydemir, Güzide, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuka giriş / Aybay, Aydın. DVD/VCD Koleksiyonu / Audio Visual
Book Medeni hukuk alanındaki güncel Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi sempozyumları / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Haksız rekabet hukukunda genel işlem şartı kullanımı / Yılmaz, Abdüssamet. Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB IIBF ULU YL’18 AKA Thesis Gazetelerdeki Suriyeli sığınmacı temsili: Akalın, Kadir TZ00883 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
Book Rekabet hukuku dersleri / Günay, Cevdet İlhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Rekabet hukuku dersleri / Günay, Cevdet İlhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Rekabet hukuku dersleri / Günay, Cevdet İlhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Açıklamalı-içtihatlı sulh hukuk davaları ve tatbikatı : Özkan, Hasan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Rekabet hukukunda hakim durumun kötüye kullanılması. Öztunalı, Aydın. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu sempozyumu : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Ayan, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kamu ihale kurulu ve bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri ve yargıtay ilamları ile ihale hukuku / Yüksektepe, Mert Asker Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sınai Mülkiyet Kanunu ışığında uygulamalı patent ve faydalı model hukuku : Güneş, İlhami, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku açısından yenilenebilir enerji / Çakmak, Münci Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnternet alan adı uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Karaman, Zeliha, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu : Tanrıvermiş, Atilla, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yeni 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında güncelleştirilmiş marka olabilecek işaretler ve mutlak tescil engelleri / Yılmaz, A. Lerzan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uygulamada marka, haksız rekabet ve telif suçları : Güneş, İlhami, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde fikri haklar üzerindeki sözleşmeler (ilgili mevzuat ekle) / Tüysüz, Mustafa. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk başlangıcı / Güriz, Adnan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukuku dersleri / Kalabalık, Halil. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Ayan, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Ticaret Kanunu : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku / Ayan, Mehmet Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sınai Mülkiyet Kanunu / Tekinalp, Ünal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Eşya hukuku : Nomer, Haluk Nami Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku özel hükümler dersleri / Özen, Mustafa Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku özel hükümler dersleri / Özen, Mustafa Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mülkiyet hukuku / Eren, Fikret Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bankacılık kanunu şerhi / Reisoğlu, Seza Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1902 .S25 1997 Book Öğretide ve uygulamada bütün yönleriyle ihtiyati haciz / Saldırım, Mustafa Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İhaleye fesat karıştırma suçu : Arslan, Çetin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku : Soyaslan, Doğan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Deniz Ticaret Hukuku Usul Uygulama / F. BERBEROĞLU YENİPINAR. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çarter sözleşmeleri / Ülgener, M. Fehmi. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çatma hukuku / Topsoy, Fevzi. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku ve kültür varlıkları / Katoğlu, Tuğrul, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Navlun sözleşmesinde taşıyanın sorumluluğu / Tekin, Safa Murat, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Marka Hukukunda Ürün Benzerliği / Ali PASLI. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Fikri mülkiyet hukuku / Karasu, Rauf, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 4721 sayılı Türk medeni kanunu'nda taşınır mülkiyeti : Demir, Mehmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdari yargılama hukuku Gürsel Kaplan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnsan ticareti suçu (TCK.m.80) / Yenidünya, Ahmet Caner Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mahalli idareler hukukuna giriş Kemal Gözler Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Yargıtay kararları ve öğreti görüşleri eşliğinde kambiyo takip hakkı yönüyle uygulamalı çek rehberi soru ve yanıtlı / Günay, Erhan. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 4721 sayılı Türk medeni kanunu'nda taşınır mülkiyeti : Demir, Mehmet, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Liman işletmeleri hizmetlerinin ifasından doğan hukuki sorumluluk / Konur, Erdi, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Gemi finansmanı sözleşmesi / Kuyucu, Aslıhan Sevinç, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Mahalli idareler hukuku / Gözler, Kemal Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Viyana satım sözleşmesi hukuku ve tüketici hukuku = Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Donatanın petrol kirliliğinden doğan sorumluluğu ve sınırlandırılması / Meriç, Gülfer Kuyucu, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüketici hukuku davaları : Çizmecioğlu, Leyla, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüketici Hukuku Konferansı : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdari yargılamada istinaf ve bölge idare mahkemeleri / Çınarlı, Serkan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesinde taşıyanın gemi kazasından sorumluluğu / Taşkın, Melda. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdare hukukunda karine ve varsayım / Karagöz, Emine Cin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdari yargıya hakim olan ilkeler / Ceylan, Mahmut Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Gemi inşa sözleşmesinin kurulması ve tarafların borçları / Misili, Sinan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kamu alacaklarının haciz yoluyla takibi / Barlass, İrfan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Marka Hukukunda Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı / Egemen IŞIK. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Patent Başvurusu / Ahmet KAYAKÖKÜ. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları / Görkem GÖKÇEN. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Fikri Hakların İhlalinden Kaynaklanan Tazminat Davası / Canan KÜÇÜKALİ. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ülkemizde karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığında tarafların sorumluluklarının hukuki çerçevesi / Sezer, Nil, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hava ve uzay hukuku = Sorgucu, Ayhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Karayoluyla eşya taşımasında taşıma ücreti / Kıran, Süleyman, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Taşıyanın sorumsuzluk halleri / Güden, Faysal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Teorik ve pratik ceza özel hukuku / Tezcan, Durmuş. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza hukuku özel hükümler: Hafızoğulları, Zeki Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk ceza hukuku özel hükümler: Hafızoğulları, Zeki Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Taşınır satımında ayıplı mal nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi / Kahveci, Nalan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli Evrak Hukuku / Fırat ÖZTAN. Genel Koleksiyon / Main Collection
DR589 .C86 2013 c.2 Book Cumhuriyetimize giden yol : 0057118 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR576 .Y35 Book Yakınçağ Türkiye tarihi 1 : 0057104 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR592.A5 A3 1992 Book Feryadım / Ahmet İzzet Paşa, 0057156 Genel Koleksiyon / Main Collection
BQ1020 Z546 2009 Book Fragmenta Buddhica Uigurica : Zieme, Peter 0057112 Genel Koleksiyon / Main Collection
HV8241.93.A2 Ş34 2018 Book Çarşı ve mahalle bekçileri / Şahin, Eyüp 0057152 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR435.A7 B5 2017 Book 1915'e hapsedilen tarih : 0057133 Genel Koleksiyon / Main Collection
HC491 .Y8 2017 Book Cumhuriyet ekonomisinin kuruluşu ve gelişimi / Yücel, Hüseyin 0057154 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .P45 2017 Book Medeni usul hukuku : Pekcanıtez, Hakan, 0057140 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .P45 2017p Book Medeni usul hukuku : Pekcanıtez, Hakan, 0057139 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4145 .Y87 2018 c.2 Book Yargıtay kararları ışığında hakaret suçları / Yurtcan, Erdener 0057105 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX500 .U53 2010 Book Medeni hukuk pratik çalışmaları : Ünal, Mehmet. 0057155 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB IIBF ISL YL’18 BOY Thesis Örgütte ayrımcılık ile doyumsuzluğa verilen tepkiler arasındaki ilişkiler: Boy, Leyla TZ00880 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
KKX 3550 .B55 2018 Book Vergi hukuku uygulamaları : Bilici, Nurettin Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX 3550 .B55 2018 Book Vergi hukuku uygulamaları : Bilici, Nurettin Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .B55 2018 Book Vergi hukuku uygulamaları : Bilici, Nurettin Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB SBE EKO YL’18 CAN Thesis The impact of expansion of turkish treasury single account system on public financial management in Turkey/ Can, Barış TZ00881 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
HC79.C63 T87 1996 Book Türkiye'de tüketicinin korunması sorunlar-perspektifler / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Is international law international? / Roberts, Anthea Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Philosophy of law / Marmor, Andrei. Genel Koleksiyon / Main Collection
DR589 .M33 2017 Book Macar basınında Türk Kurtuluş Savaşı (1920-1923) / 0057151 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Invitation to law & society : Calavita, Kitty, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3220 .R45 1996 Book Rekabetin korunması hakkında kanun'un küçük ve orta ölçekli işletmelere etkisi / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Ceza hukuku : Toroslu, Nevzat Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası hukuk/ Pazarcı, Hüseyin. Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX860 .K87 2010 Book Tespit davaları / Kuru, Baki, 0057069 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX758 .Ö4 2012 Book Kadastro ve orman mevzuatı / Öksüz, Hüseyin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 818 Sayılı BK ve 6098 Sayılı TBK ile mukayeseli Roma borçlar hukuku / Akıncı, Şahin Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler antlaşması (CISG) uyarınca sözleşmenin ihlali halinde alıcının hakları / Yılmaz, Süleyman Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Geçmişi anımsayıp geleceği ÿonlendirme = Toluner, Sevin. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Türk Borçlar Kanununa ve Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) göre ayıptan doğan sorumluluğun şartları / Özdemir, Hayrünnisa, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3098.A67 .S24 2011 Book IV. Sağlık Hukuku Kurultayı : 0057116 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL115 .Z49 2004 Book Zeynep Korkmaz armağanı/ 0057157 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB SBE EKO YL’18 TAT Thesis Designing a credit system to match better performing students with best foundation universities/ Tatoğlu, Tuğçe TZ00882 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
DR592.K37 .Ç3 Book Kazım Karabekir / Çavdar, Kâzım Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1888 .P45 2014 Book İcra ve iflas hukuku : Pekcanıtez, Hakan, Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.S3592 Z573 2015 Book Şemseddin Sivasî : 0057120 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukuku / Adıgüzel, Burak, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukuku / Adıgüzel, Burak, Genel Koleksiyon / Main Collection
PL123 .T875 2009 Book Türk dili : 0057102 Çocuk Koleksiyonu / Junior Collection
Book Sermaye piyasası hukuku / Adıgüzel, Burak, Genel Koleksiyon / Main Collection
K1005 .4 .E743 2013 Book CISG gereğince alıcının sözleşmeden dönmesi / Erkan, Kutluhan Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kıymetli Evrak Hukukunda Ciro / Oğuzhan HACIÖMEROĞLU Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3190 .T368 2018 Book Ekonomik kamu hukuku dersleri / Tan, Turgut. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book 'Muharebe alanının yeni aktörleri :askeri yükleniciler' : Kurtdarcan, Blede Rıza. Genel Koleksiyon / Main Collection
BP76.8 .H39 2015 Book Hazreti Hatice : 0057121 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü / Unyilmaz, Habip, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Özelleştirme hukuku ve uygulamaları / Baytan, İlhan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası deniz hukuku / Kuran, Selami, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi : Ruhi, Canan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Öğreti, uygulama ve yargıtay kararları ışığında kıymetli evrakın zayi olması ve iptali / Göç Gürbüz, Diğdem Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Müşterek hesap / Ünver, Tülay Aydın, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Katılım Bankacılığı / Ferudun Kaya. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Bankacılık suçları : Parlar, Ali Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük'e armağan / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Banka genel kredi sözleşmesi / Gürses, Davut, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları / Althusser, Louis, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book İnşaat sektörü için ihale ve sözleşme yönetimi rehberi / Köksal, Tunay Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. yıl sempozyumu : Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .A77 2010 Book Türk iş hukukunda işçinin sadakat borcu / Arslan Ertürk, Arzu 0057149 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sırrın korunması boyutuyla ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrının açıklanması suçu / Çiftçioğlu, Cengiz Topel, Genel Koleksiyon / Main Collection
BP76.8 .C46 2017 Book Cennet kadınlarının seyyidesi Hz. Fatıma / 0057123 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Uluslararası hukuk açısından insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar / Aydın Okur, Derya, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1305 .A977 2012 Book İşverenin haklı nedenle fesih hakkı / Arslan, Seda 0057107 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Karşılaştırmalı hukuk ışığında Türk sermaye piyasası hukukunda önemli nitelikte işlemler / Belber, Eda Çanga Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Lenin ve felsefe / Althusser, Louis, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasasında yatırımcının korunması : Ege, İlhan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Sermaye piyasası hukukunda birleşme amaçlı ortaklık / Nilsson, Gül Okutan, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Modernite demokrasi ve din : Amin, Samir Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Siyaset felsefesi tarihi : Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Feodal toplum / Bloch, Marc Leopold Benjamin, Genel Koleksiyon / Main Collection
BP76.8 .M8 2017 Book Mü'minlerin annesi Hz. Aişe : 0057122 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Antik Yunan dünyasında sınıf mücadelesi : De Ste. Croix, G. E. M. Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Kapitalizm öncesi ekonomi biçimleri / Marx, Karl, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk felsefesinin prensipleri / Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tüze felsefesi : Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hegel'in hukuk felsefesinin eleştirisi / Marx, Karl, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devlet ve hukuk/ Marx, Karl, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Genel hukuk teorisi ve Marksizm = Pashukanis, Evgeniĭ Bronislavovich, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Demokrasi teorileri ve toplumsal hareketler / Coşkun, Mustafa Kemal, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Marksizm ve hukuk / Collins, Hugh, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Devlet ve siyaset teorisi / Carnoy, Martin, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukuk felsefesine kısa bir giriş / Wacks, Raymond Genel Koleksiyon / Main Collection
Book H.L.A. Hart ve huku-ahlak ayrımı / Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Modern toplum ve hukuk devleti : Özcan, Mehmet Tevfik, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Çevre, insan, devlet : Şirin, Tolga, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Hukukun belirlenmiş alanı / Austin, John, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3098.A67 .S24 2010 Book III. Sağlık Hukuku Kurultayı : 0057117 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .Y46 2014 Book İş hukukunun emredici yapısı / Yenisey, Kübra Dogan 0057153 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1376 .T86 2017 Book Toplu iş hukuku / Tuncay, A. Can, 0057119 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR730 .Y553 2017 Book 1660 İstanbul yangını ve etkileri : Yıldız, Kenan, 0055583 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS63.2.T8 O7 2016 Book Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve yansımaları : 0057109 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .A4 2015 Book Toplu iş hukuku / Aktay, Ahmet Nizamettin 0057114 Genel Koleksiyon / Main Collection
HE365.T9 Ç485 2017 Book Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Anadolu'da karayolu ulaşımı / Çetin, Emrah, 0055516 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS54.7 .K5 2017 Book Kıbrıs'ta son söz!.. kim söyleyecek? 0057108 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR592.K4 A838 2004 Book Atatürkçü düşünce el kitabı I. 0057106 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR592.K4 A838 2005 Book Atatürkçü düşünce el kitabı II. 0057110 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR592.K4 U488 2010 Book Uluslararası Atatürk'ü Çağdaş Yorumlama ve Anma Programı -1 : 0057138 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR603 .O65 2017 Book 15 Temmuz’da medya : 0057124 Genel Koleksiyon / Main Collection
MT5.5.U76 U94819 1999 Book Safiyüddin Abdülmü'min Urmevi ve Kitabü'l-Edvarı / Uygun, Mehmet Nuri 0057125 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS22.G45 W4319 2018 Book Cengiz Han / Weatherford, J. McIver 0057130 Genel Koleksiyon / Main Collection
BJ1291 .S65 2017 Book Nefsimize ve neslimize öğütler / Sönmezoğlu, Mehmet 0057150 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR507 .G87 2017 Book Sultanın casusları : Gürkan, Emrah Safa 0057129 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS26 .K87 1972 Book IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve devletleri / Kurat, Akdes Nimet, 0057099 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS27 .O23 2017 Book Selçuklular, Osmanlılar ve İslam : Ocak, Ahmet Yaşar, 0057103 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR479.G3 O78 2018 Book Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu / Ortaylı, İlber, 0057127 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR557 .O78 2018 Book İmparatorluğun en uzun yüzyılı / Ortaylı, İlber, 0057137 Genel Koleksiyon / Main Collection
DF234 .L4519 2018 Book Büyük İskender / Lendering, Jona, 0057128 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR576 .O78 2018 Book Türkiye'nin yakın tarihi / Ortaylı, İlber, 0057134 Genel Koleksiyon / Main Collection
JC494 .İ85 2017 Book İslam tarihinin ilk asrından günümüze darbeler tarihi / 0057113 Genel Koleksiyon / Main Collection
BP80.G8 A448 2017 Book Küresel fesatçılık ve Fetullahçılık / Akgül, Ahmet, 0057131 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS109.92 .G85 2017 c.2 Book Kudüs Meğaribe Mahallesi / Güneş, Hasan Hüseyin 0057115 Genel Koleksiyon / Main Collection
BX410 .S26 1996 Book Fener Patrikhânesi ve Türkiye / Şahin, M. Süreyya, 0057145 Genel Koleksiyon / Main Collection
HQ663.4.A1 O78 2018 Book Osmanlı toplumunda aile / Ortaylı, İlber, 0057136 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS62.9 .K674 2018 Book Arap isyanı / Köse, İsmail 0057135 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR592.K4 A8344 1981 v.1 c.2 Book Atatürk'ün milli dış politikası. 0057100 Genel Koleksiyon / Main Collection
TA177.4 .I85 2012 Book Mühendislik ekonomisi / Isık, Alim . 0057148 Genel Koleksiyon / Main Collection
QA1 .M37 2014 Book 13. Matematik Sempozyumu, Karabük Üniversitesi 15-17 Mayıs 2014 : 0057141 Genel Koleksiyon / Main Collection
DF901.P4 E78 2018 Book Sultanın ordusu : Ertaş, Mehmet Yaşar 0057132 Genel Koleksiyon / Main Collection
TX725.T8 C36 2018 c.2 Book Çanakkale sofrası / Taştan, S. Ece 0057142 Genel Koleksiyon / Main Collection
HF5681.C45 H38 2018 Book End of accounting period proceedings / Boydaş Hazar, Hülya. 0057146 Genel Koleksiyon / Main Collection
HD9502 .I88 2013 Book IICEC 4th Annual Energy Forum : 0057147 Genel Koleksiyon / Main Collection
TJ 807.2 .U93 2017 Book Enerjide dönüşüm : Uyar, Tanay Sıdkı 0057143 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS70.9 .A97 2000 Book Avrasya Dosyası : 0057111 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB IIBF ISL YL’18 GÖN Thesis Rezerv biriktirme ve Uluslararası para sistemine yönelik beklentiler/ Gönülalçak, Muhammed Hadi TZ00879 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
KKX1888 .Y55 2016 Book İcra ve iflas hukuku / Yıldırım, Mehmet Kamil, 0057068 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB IIBF ISL YL’18 UZU Thesis Bütünleşik pazarlama iletişimi açısından bir destinasyon markalaması örneği olarak ulus markalaması üzerine detaylı bir araştırma: Uzun, Mustafa Cüneyt TZ00874 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
TEZ TOBB IIBF ISL YL’18 SAR Thesis Savunma sanayiinin önemi ve savunma harcamalarının ülke ekonomisine etkileri/ Saraçöz, Yiğit TZ00875 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
KKX1771 .T66 2012 Book Medeni usul hukukunda karinelerle ispat / Topuz, Gökçen 0057073 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB IIBF ISL YL’18 MER Thesis Birlikte yaratma sürecinde karşıkarşıya gelme faktörünün etkisi/ Mercan, Hande TZ00876 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
KKX1780 .K66 2009 Book Medenı̂ usul hukukunda yazılı delil başlangıcı / Konuralp, Halûk 0057074 Genel Referans Koleksiyonu / General Reference Collection
HM101 .U94 2018 Book Kültür kuramı / Uygur, Nermi, Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB IIBF ISL YL’18 ÖZK Thesis Örgütsel stresle başa çıkma, örgütsel adalet aldısı, iş tatmini ve duyguların üretkenlik karşıtı iş davranışlarındaki rolü/ Öztürk, Betül TZ00877 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
TEZ TOBB IIBF ISL YL’18 AYG Thesis TCMB'nin makro ihtiyati politikalarının Türk bankacılık sektörüne etkisi/ Aygör, Pürlen TZ00878 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
KKX1710 .A7753 2012 Book Medeni usul hukukunda delillerin toplanması ve doğrudanlık ilkesi : Arslan, Aziz Serkan. 0057076 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .B85 2017 Book Medeni usul hukukunda davaların yığılması : Bulut, Uğur 0057070 Ayrılmış Ders Kitapları / Course Reserves
KKX1822 .Ö98 2014 Book Medeni usul hukukunda ilk itirazlar / Öztürk,Emrah 0057072 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1896 .Ç48 2010 Book İcra-iflas hukukunda şikayet ve icra mahkemelerinde yargılama usulü / Çetin, Emine Halman 0057075 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX810 .A455 2013 Book Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi / Akil, Cenk. 0057159 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1402 .E46 2018 c.2 Book Toplu iş hukuku dersleri / Ekmekçi, Ömer 0057088 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1402 .E46 2018 c.3 Book Toplu iş hukuku dersleri / Ekmekçi, Ömer 0057089 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1402 .E46 2018 Book Toplu iş hukuku dersleri / Ekmekçi, Ömer 0057087 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .T863 2016 Book İş hukukunun esasları : Tunçomağ, Kenan 0057090 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .T863 2016 c.3 Book İş hukukunun esasları : Tunçomağ, Kenan 0057092 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .T863 2016 c.2 Book İş hukukunun esasları : Tunçomağ, Kenan 0057091 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .E97 2017 c.3 Book Bireysel iş hukuku / Eyrenci, Öner 0057086 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .E97 2017 Book Bireysel iş hukuku / Eyrenci, Öner 0057084 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .E97 2017 c.2 Book Bireysel iş hukuku / Eyrenci, Öner 0057085 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .İ89 2017 c.3 Book İş hukukunda yeni yaklaşımlar / 0057079 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .İ89 2017 c.2 Book İş hukukunda yeni yaklaşımlar / 0057078 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .İ89 2017 Book İş hukukunda yeni yaklaşımlar / 0057077 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1279 .N37 2014 v.1 c.2 Book İş hukuku : Narmanlıoğlu, Ünal 0057097 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1279 .N37 2014 v.1 Book İş hukuku : Narmanlıoğlu, Ünal 0057096 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1279 .N37 2014 v.1 c.3 Book İş hukuku : Narmanlıoğlu, Ünal 0057098 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1279 .N37 2016 v.2 c.2 Book İş hukuku II : Narmanlıoğlu, Ünal 0057094 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1279 .N37 2016 v.2 c.3 Book İş hukuku II : Narmanlıoğlu, Ünal 0057095 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1279 .N37 2016 v.2 Book İş hukuku II : Narmanlıoğlu, Ünal 0057093 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .Ş46 2018t c.4 Book Türk vergi sistemi / Şenyüz, Doğan, 0057083 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .Ş46 2018t c.2 Book Türk vergi sistemi / Şenyüz, Doğan, 0057081 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .Ş46 2018t Book Türk vergi sistemi / Şenyüz, Doğan, 0057080 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .Ş46 2018t c.3 Book Türk vergi sistemi / Şenyüz, Doğan, 0057082 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1888 .A77 2017 Book İcra ve iflas hukuku pratik çalışmaları / Arslan, Ramazan. 0057071 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .K87 2017 Book İstinaf sistemine göre yazılmış medeni usul hukuku : Kuru, Baki, 0057064 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .B83 2018 Book Medeni usul hukuku (pratik çalışmalar) / Budak, Ali Cem 0057067 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB SBE ISL YL’18 ERC Thesis Yeni açılan küçük ölçekli bir konaklama işletmesine gelir yönetimi uygulaması/ Çabuk Ercan, Hande TZ00872 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
KKX1888 .M87 2017 Book İcra ve iflas hukuku esasları / Muşul, Timuçin 0057051 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB SBE TSR YL’18 YAZ Thesis Sanat ve tasarım eğitiminde hibrit uygulamalar: Yazıcı, Hande TZ00873 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
PG3327.T9 Z3719 1999 Book Yeraltından notlar / Dostoyevsky, Fyodor, Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1888 .P45 2017 Book İcra iflas hukuku : Pekcanıtez, Hakan, 0057065 Genel Koleksiyon / Main Collection
PR2823.A2 M33 1999 Book Macbeth / Shakespeare, William, Genel Koleksiyon / Main Collection
K2240 .H36 2009 Book Davada menfaat / Hanağası, Emel. 0057063 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1771 .K66 2009 Book Medeni usul hukukunda ispat kurallarının zorlanan sınırları / Konuralp, Halûk Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1779 .T67 2017 Book Medeni usul hukukunda bilirkişi incelemesi : Toraman, Barış 0057055 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .T88 2015 Book Kuram ve uygulama ışığında medeni usul hukukunda ıslah / Tutumlu, Mehmet Akif. 0057053 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1822 .A455 2010 Book İstinaf kavramı / Akil, Cenk 0057062 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1430 .S86 2018 c.2 Book İş sağlığı ve güvenliği hukuku / Sümer, Halûk Hâdi 0057060 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1430 .S86 2018 c.3 Book İş sağlığı ve güvenliği hukuku / Sümer, Halûk Hâdi 0057061 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1430 .S86 2018 Book İş sağlığı ve güvenliği hukuku / Sümer, Halûk Hâdi 0057059 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1286.5 .B49 2017 Book İşçinin kişiliğinin ve kişisel verilerinin korunması / Beytar, Erbil 0057054 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .A49 2016 c.3 Book İş hukuku Akyiğit, Ercan 0057058 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .A49 2016 c.2 Book İş hukuku Akyiğit, Ercan 0057057 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .A49 2016 Book İş hukuku Akyiğit, Ercan 0057056 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .K67 2016 c.2 Book Bireysel iş hukuku / Korkmaz, Fahrettin 0057045 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .K67 2016 Book Bireysel iş hukuku / Korkmaz, Fahrettin 0057044 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .K67 2016 c.3 Book Bireysel iş hukuku / Korkmaz, Fahrettin 0057046 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1279 .T65 2017 Book İş sözleşmesinin haksız feshi / Tolu, Hazal 0057066 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2017 Book Vergi yargılaması hukuku : Karakoç, Yusuf 0057040 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .Ş46 2018 Book Vergi hukuku : Şenyüz, Doğan, 0057042 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .Ş46 2018 c.2 Book Vergi hukuku : Şenyüz, Doğan, 0057043 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .S23 2016 c.3 Book Vergi hukuku / Saban, Nihal 0057049 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .S23 2016 Book Vergi hukuku / Saban, Nihal 0057047 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .S23 2016 c.2 Book Vergi hukuku / Saban, Nihal 0057048 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .S23 2016 c.4 Book Vergi hukuku / Saban, Nihal 0057050 Genel Koleksiyon / Main Collection
HJ191.T9 A33 2017 c.2 Book Kamu maliyesi / Akdoğan, Abdurrahman 0057037 Genel Koleksiyon / Main Collection
HJ191.T9 A33 2017 c.3 Book Kamu maliyesi / Akdoğan, Abdurrahman 0057038 Genel Koleksiyon / Main Collection
HJ191.T9 A33 2017 Book Kamu maliyesi / Akdoğan, Abdurrahman 0057036 Genel Koleksiyon / Main Collection
HJ191.T9 A33 2017 c.4 Book Kamu maliyesi / Akdoğan, Abdurrahman 0057039 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1710 .B83 2017 Book Medenî usul hukuku / Budak, Ali Cem 0057052 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS244.5.A5 S819 2018 Book Son Mekke emiri : Stitt, George Marquis Stewart 0057028 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.N49 K59 1993 Book Kızıltoprak anıları / Neyzi, Nezih H. 0057022 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL234 .R83 2000 Book Rubailer kitabı / 0057032 Genel Koleksiyon / Main Collection
REF PE 1645 .T9 M4 1994 c.2 Reference Metro Collins cobuild essential dictionary: İngilizce-İngilizce Türkçe sözlük / 0057035 Genel Koleksiyon - Referans / General Collection - Reference
DR440 .Ö98 1998 v.3 Book Tarih sohbetleri / Öztuna, Yılmaz, 0057031 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR440 .Ö98 1998 v.2 Book Tarih sohbetleri / Öztuna, Yılmaz, 0057030 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB MUH MAK YL’16 SUB Thesis Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için tümleşik ve hibrit tsm modelinin geliştirilmesi/ Subaşı, Hasan Hüseyin TZ00870 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
TEZ TOBB MUH BIL Ph.D’18 SEZ Thesis Zaman serisi verilerinin derin yapay sinir ağları ile analizi ve eniyilemesi: Sezer, Ömer Berat TZ00871 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
PL248.T365 K47 2017 c.2 Book Keşanlı Ali Destanı : Taner, Haldun, Genel Koleksiyon / Main Collection
LB1139.L3 B5715 2017 Book Ein Kind-Zwei sprachen-doppelabschluss : 0057029 Genel Koleksiyon / Main Collection
NA109.T9 B5 2018 Book 19.yüzyıl endüstri yapılarının kültürel miras olarak değerlendirilmesi : Bilgin, Elif Acar, Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Gereği düşünüldü : Bilgen, Ayhan Genel Koleksiyon / Main Collection
HG3881 .C43 2014 Book Uluslararası para sistemleri parasal entegrasyon ve Avrupa ekonomik ve parasal birliği : Cecan, Seçil Suner 0057034 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS51.A64 Ç56 2018 Book Antalya Kaleiçi : Çimrin, Hüseyin. 0057020 Genel Koleksiyon / Main Collection
PL248.T87 Z36 2015 Book Zamanın üzerinde seyahat / Turinay, Faruk 0057023 Genel Koleksiyon / Main Collection
PN56.L33 T87 2016 Book Hukuk komedyası : Turinay, Faruk 0057025 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS59.K86 .Ç38 2018 Book Çatışma çözümleri : 0057019 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS59.K86 I85 2018 Book Kürtlerin PKK ile imtihanı / Işın, Musa 0057021 Genel Koleksiyon / Main Collection
DA16 .D34 2013 Book Unfinished empire : Darwin, John, 0057026 Genel Koleksiyon / Main Collection
DS95.5 .A34 2017 Book Suriye’de yaklaşan hilal-haç kapışması / Akgül, Ahmet, 0057027 Genel Koleksiyon / Main Collection
HJ131 .U48 2014 Book Kamu maliyesi / Uluatam, Özhan 0056998 Genel Koleksiyon / Main Collection
HJ131 .U48 2014 c.2 Book Kamu maliyesi / Uluatam, Özhan 0056999 Genel Koleksiyon / Main Collection
TEZ TOBB MUH MAK YL’15 SER Thesis Büyük yapılı roket lançerlerinin modellenmesi ve kontrolü/ Sert, Serdar TZ00869 Tez Koleksiyonu / Thesis Collection
HJ1302.5 B883 2013 Book 2014 yılı bütçe sunuş konuşması (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) / Şimşek, Mehmet. 0043945 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Medeni usul hukuku / Arslan, Ramazan.
Book İcra ve İflâs Hukuku / Arslan, Ramazan.
KKX1710 .A59 2011 Book Medeni usul hukukunda davadan feragat / Akyol Aslan, Leyla 0057004 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .S89 2017 c.2 Book İş hukuku : Süzek, Sarper 0057016 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .S89 2017 c.3 Book İş hukuku : Süzek, Sarper 0057017 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .Ç45 2017 Book İş hukuku dersleri / Çelik, Nuri 0057012 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1270 .Ç45 2017 c.2 Book İş hukuku dersleri / Çelik, Nuri 0057013 Genel Koleksiyon / Main Collection
QV 4 B32 2018 Book Basic & clinical pharmacology / 0057018 Tıp Koleksiyonu / Medical Collection
KKX3693 .Ş46 2017 Book Vergi ceza hukuku : Şenyüz, Doğan, 0057006 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2016 c.3 Book Vergi hukuku uygulamaları : Karakoç, Yusuf 0057002 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2016 c.4 Book Vergi hukuku uygulamaları : Karakoç, Yusuf 0057003 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2016 c.2 Book Vergi hukuku uygulamaları : Karakoç, Yusuf 0057001 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2016 Book Vergi hukuku uygulamaları : Karakoç, Yusuf 0057000 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2017 c.3 Book Genel vergi hukuku : Karakoç, Yusuf 0057010 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2017 c.4 Book Genel vergi hukuku : Karakoç, Yusuf 0057011 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2017 c.2 Book Genel vergi hukuku : Karakoç, Yusuf 0057009 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX3550 .K37 2017 Book Genel vergi hukuku : Karakoç, Yusuf 0057008 Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1809.A15 G87 2018 Book Türkiye'nin orta demokrasi sorunları ve çözüm yolu : Gün, Mehmet . 0057007 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX120 .A53 2018 Book Türk hukuk tarihi / Akbulut, İlhan 0057005 Genel Koleksiyon / Main Collection
Book Tasarrufun iptali davaları : Uyar, Talih
JF2051 .D8819 1974 Book Siyasal partiler / Duverger, Maurice, Genel Koleksiyon / Main Collection
D505 .K59 2018 Book Kızılay arşivi belgelerinde birinci dünya savaşı = Genel Koleksiyon / Main Collection
REF HD 6473 .T9 A35 2016 v.1 Reference Ahilik ansiklopedisi / 0056978 Genel Koleksiyon - Referans / General Collection - Reference
REF HD 6473 .T9 A35 2016 v.2 Reference Ahilik ansiklopedisi / 0056979 Genel Koleksiyon - Referans / General Collection - Reference
HC492 .S363 2017ü Book Üretenlerin öyküsü : 0056980 Genel Koleksiyon / Main Collection
HC492 .S363 2017 Book Sanayinin sonsuz ışığında : 0056981 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX1264 .C46 2016 Book İş hukuku / Centel, Tankut, 0056993 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR603 .U48 2017 v.1 Book Uluslararası Darbe Sempozyumu, 26-27-28 Mayıs 2017 / 0056983 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR603 .U48 2017 v.2 Book Uluslararası Darbe Sempozyumu, 26-27-28 Mayıs 2017 / 0056984 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR603 .U48 2017 v.3 Book Uluslararası Darbe Sempozyumu, 26-27-28 Mayıs 2017 / 0056985 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR603 .U487 2017 Book Uluslararası Darbe Sempozyumu, 26-27-28 Mayıs 2017 : 0056982 Genel Koleksiyon / Main Collection
DR435.A7 B373 2018 Book Ermeni sorunuyla ilgili İngiliz belgeleri (1912-1923) = Başak, Tolga, 0056988 Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1807 .A775 2013 v.1 Book Türk parlamento tarihi : Arslan, Zühtü 0056990 Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1807 .A775 2013 v.2 Book Türk parlamento tarihi : Arslan, Zühtü 0056991 Genel Koleksiyon / Main Collection
JQ1807 .A775 2013 v.3 Book Türk parlamento tarihi : Arslan, Zühtü 0056992 Genel Koleksiyon / Main Collection
KKX4610 .C49 2018 Book Ceza muhakemesi hukuku başvuru kitabı / 0056986 Genel Koleksiyon / Main Collection
RES QA 303 .B3719 2013 c.2 Reserve Genel matematik / Barnett, Mond A. 0056996 Ayrılmış Ders Kitapları / Course Reserves

This software was implemented, installed by Devinim Software Training Consulting .